Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
16-01-2018
wtorek
Mascelego, Walerii, Włodzimierza
 • XXXVIII Sesja Rady Miejskiej

 

Informuje się, że w dniu 27 października 2014 roku  o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Radni zapoznają się z:

 • Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w tym o wynikach egzaminów i sprawdzianów za rok szkolny 2013/2014,
 • Informacją dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Dobrodzieniu przez radnych,
 • Informacją dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi Dobrodzienia przez pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych,
 • Informacją z wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia 2014r. do 30 czerwca 2014r.
 • Treścią uchwały nr 332/2014 z dnia 16 września 2014r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku.

 

Radni zaopiniują projekty uchwał w sprawie:

 • miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015,
 • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015,
 • zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 • zatwierdzenie taryf dla  zbiorowego odprowadzania ścieków,
 • rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Główczyce, dotyczącego przyznania środków funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015,
 • rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Warłów, dotyczącego przyznania środków funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015,
 • rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Szemrowice, dotyczącego przyznania środków funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015,
 • przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zabytkami na lata 2014-2017 dla gminy Dobrodzień,
 • podatku od środków transportowych,
 • wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień,
 • wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok,
 • wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.