Strona główna
 • Posiedzenie Komisji ds. Budżetu, Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą

Informuje się, że w dniu 18 marca 2015 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu, Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.


Radni zaopiniują wnioski w sprawie:

 • wyrażenia zgody na dzierżawę działek numer 432/117 i 434/117 o pow. 2,2487 ha k.m. 6 obręb Błachów oraz określenie czynszu dzierżawnego;
 • wyrażenia zgody na dzierżawę działki numer 1762 o pow. 0,3178 ha k.m. 1 obręb Dobrodzień oraz określenie czynszu dzierżawnego;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w przetargu nieograniczonym oraz określenie ceny działki numer 56 km. 1 obręb Dobrodzień o pow. 0,6115 ha;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w przetargu nieograniczonym oraz określenie ceny działki 466/102 obręb Błachów o pow. 2,5510 ha;
 • wyrażenia zgody oraz określenie ceny na dzierżawę  działek numer 146 i 147 k.m. 1 obręb Dobrodzień o łącznej powierzchni 1,6779 ha w przetargu nieograniczonym;
 • wyrażenia zgody oraz określenie ceny na dzierżawę w przetargu nieograniczonym działek numer 2502, 2498, 2496, 2469, 2353, 2354, o łącznej powierzchni 5,7549 ha obręb Dobrodzień;
 •  wyrażenia zgody oraz określenie ceny za dzierżawę w przetargu nieograniczonym działek numer  2631, 2633, 2636,2639 o łącznej powierzchni 1,2246 ha, k.m. 1 obręb Dobrodzień;
 • wyrażenia zgody oraz określenie ceny za dzierżawę w przetargu nieograniczonym działek numer 213/32; 299/32 o łącznej powierzchni 1,2201 ha położonych w Bzinicy Nowej;
 • wykupu lokalu mieszkalnego położonego w Dobrodzieniu przy ulicy Piastowskiej.

 

Radni zaopiniują projekty uchwał w sprawie:

 • wydzierżawienia nieruchomości na rzecz Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Opole koło Dobrodzień na okres 10 lat;
 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne położone w Dobrodzieniu przy ul. Piastowskiej;
 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne położone w Dobrodzieniu przy ul. Solnej;
 • przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2015 roku;
 • zmiany Uchwały Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „ Stawy Pluderskie nr 2 i 3”;
 • wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Dobrodzień zadania Powiatu Oleskiego.

 

Radni zapoznają się z informacją dotyczącą przeglądu dróg gminnych do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz  sprzedaży obiektu położonego w Dobrodzieniu przy ulicy Parkowej 3 - „Rządcówka”. 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.