Strona główna
  • Informacja dla Kandydatów na Członków Rad Powiatowych Izby Rolniczej w Opolu

Rolnicy, którzy będą kandydować do rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu, muszą się zgłosić i zarejestrować w Okręgowej Komisji Wyborczej, powołanej na terenie gminy. Członkowie okręgowych komisji wyborczych będą dyżurować w wyznaczonych miejscach w dniach 8 i 11 maja 2015 roku w godzinach od 9:00 do 13:00.

11 maja jest ostatecznym terminem zgłaszania kandydatów. Szczegółowe informacje można również uzyskać w biurze IR w Opolu. 

Wybory do Izby Rolniczej w Opolu odbędą się w dniu 31 maja 2015 r. Lokale wyborcze czynne będą w godzinach od 8:00 do 18:00.
 
UWAGA! W zakładce WYBORY DO IZB 2015 publikujemy wykaz okręgów wyborczych w wyborach do rad powiatowych Izby Rolniczej w Opolu.

 

 

W dniu 25 listopada 2014 r., Krajowa Rada Izb Rolniczych, podjęła uchwałę nr 9/2014 w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych. W roku bieżącym wybory odbędą się w dniu:

31 maja 2015 r.

      Członkiem izby rolniczej, z mocy prawa, jest każda osoba będąca płatnikiem podatku rolnego. Przysługuje mu prawo kandydowania i głosowania w wyborach do Rad Powiatowych Izby Rolniczej w Opolu. Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym. Jest nim obszar gminy i miasta o statusie powiatu grodzkiego. Jeżeli rolnik posiada grunty w kilku gminach i w każdej opłaca podatek rolny, kandydować może tylko w jednej wybranej gminie. Osoby, które nie są rolnikami – kandydować nie mogą. Nie mogą również brać udziału w głosowaniu i składać podpisów na liście osób popierających kandydata.

      Należy wyraźnie podkreślić, że pozostawanie rolników we wspólnocie małżeńskiej, nie jest równoznaczne z tym, że oboje są członkami izby i nie będzie to kryterium pozwalające na umieszczenie obojga na wykazie członków izby rolniczej uprawnionych do glosowania.

            W gminach, w których powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do Rady Powiatowej Izby Rolniczej wybiera się jednego członka, a w gminach posiadających więcej niż 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) wybiera się dwóch członków. W miastach na prawach powiatów grodzkich, wybrany może zostać tylko jeden rolnik, który wejdzie do składu Rady Powiatowej utworzonej w sąsiadującym powiecie ziemskim.

      Wybory do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej w Opolu, przybiegać będą dwustopniowo (w dwóch etapach) :

- w pierwszym etapie, spośród kandydujących rolników, którzy otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów, w powiatach ziemskich zostanie powołana – Rada Powiatowa  Izby Rolniczej w Opolu,

- w drugim etapie, Rada Powiatowa  Izby Rolniczej w Opolu na pierwszym posiedzeniu, w głosowaniu tajnym, wybierze przewodniczącego, który z mocy prawa zostaje członkiem walnego zgromadzenia oraz drugiego delegata do walnego zgromadzenia. Następnie nowe walne zgromadzenie, wybiera Zarząd i Komisję Rewizyjną, Komisję Budżetową Izby Rolniczej w Opolu.

Kandydat, zobowiązany jest osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej dostarczyć Okręgowej Komisji Wyborczej, czytelnie wypełnione, następujące dokumenty :

1) druk zgłoszenia kandydata wg załączonego wzoru,

2) druk oświadczenia o zgodzie na kandydowanie – wg załączonego wzoru,

3) czytelnie wypełnioną listę, zawierającą co najmniej 50 podpisów rolników posiadających prawo wyborcze w danym okręgu, lista powinna zawierać  czytelnie podane imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz serię i numer dowodu osobistego a także podpis osoby udzielającej poparcia kandydatowi. Jeden rolnik może udzielić poparcia kilku kandydatom, z tej samej gminy.

W okręgu wyborczym, w którym liczba członków wynosi mniej niż 50, zgłoszenie kandydatury wymaga poparcia co najmniej 10% członków danej Izby posiadającej czynne prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym.

        Rolnicy, którzy będą kandydować do Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu, najpóźniej do dnia 11 maja 2015 r. muszą zgłosić się i zarejestrować w Okręgowej Komisji Wyborczej, powołanej na terenie gminy.

Prosimy  o pomoc w rozpropagowaniu w terenie informacji o wyborach do izb rolniczych, które odbędą się w dniu 31 maja 2015 r.

Lokale wyborcze czynne będą w godzinach od 8:00 do 18:00.

Wszelkie informacje oraz wzory wszystkich dokumentów dostępne są również na stronie internetowej : www.izbarolnicza.opole.pl

PDFULOTKA A5.pdf
 

Dziękujemy za pomoc i współpracę.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.