Strona główna
  • Wspólne posiedzenie komisji

Informuje się, że w dniu 9 czerwca 2015 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu  odbędzie się wspólne  posiedzenie Komisji ds. Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą z Komisją Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Pożarowej i Ochrony Środowiska.

Radni zaopiniują:
- wnioski o najem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego oraz propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych,
- wniosek w sprawie dzierżawy gruntu w Dobrodzieniu,
- wniosek w sprawie sprzedaży działki w Rzędowicach.

Zapoznają się z oceną i raportem z przebiegu realizacji projektów Wieloletniego Planu Inwestycyjnego  z Planu Odnowy Miejscowości Dobrodzień na lata 2010-2017.

Radni zaopiniują projekty uchwał:

- przyjęcia planu gospodarki nisko emisyjnej dla gminy Dobrodzień,
- uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień,
- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
- określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Radni zapoznają się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2014 rok.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.