Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
17-01-2018
środa
Antoniego, Henryki, Mariana
  • Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień

 

Gmina Dobrodzień z siedzibą przy Placu Wolności 1, 46-380  Dobrodzień, zwana dalej Zamawiającym zwraca się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem jest: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień - VI nabór”

  1. Przedmiot zamówienia:
  • Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z siedmiu posesji  zlokalizowanych na terenie gminy Dobrodzień (ok. 620 m2; 9,92 Mg) zdemontowanych  i składowanych na pryzmie bądź palecie.
  • Demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów azbestowych (pokrycia dachowe) z sześciu posesji zlokalizowanych  na terenie gminy Dobrodzień (ok. 1161 m2;  18,58 Mg)

Łączną ilość wyrobów zawierających azbest objętych zamówieniem oszacowano na 1781,00 m2;  28,50 Mg

Zamówienie należy wykonać do 10.09.2015r.

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

  • poinformowania (min. 7 dni przed) właścicieli nieruchomości o dniu i godzinie odbioru odpadów,
  • przekazania Zamawiającemu i właścicielowi nieruchomości protokołu z odbioru, na którym powinna być wpisana powierzchnia w metrach kwadratowych i waga zebranego azbestu.
  • złożenia oświadczenia wykonawcy realizującego zadanie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych
  • sporządzenie protokołu końcowego na całość zadania.
  • przekazania Zamawiającemu karty przekazania odpadu na łączną ilość zebraną z terenu gminy Dobrodzień podpisaną przez firmę odbierającą azbest.

2.Sposób przygotowania propozycji cenowej

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi uwzględniać wszystkie zobowiązania i obejmować całość zamówienia. Przy wyborze oferty Zamawiający przyjmie jako kryterium wyboru – najniższą cenę. Oferta powinna  zawierać ceny brutto i netto.

 

  1. Ofertę pisemną, prosimy dostarczyć/wysłać do dnia  15.06.2015r.  na adres: Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień (Sekretariat pok. Nr 8) bądź w formie elektronicznej na z dopiskiem:  Oferta na „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień - VI nabór”

Do oferty należy dołączyć:

•    Pozwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz.U. 2013 poz. 21) (w tym odpadów niebezpiecznych zawierających azbest),

•    Zezwolenie Wykonawcy na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych,

•    Kopia umowy Wykonawcy z właścicielem składowiska, na którym będą deponowane opady zawierające azbest,

•    Decyzję dla właściciela składowiska, na którym będą deponowane opady zawierające azbest zezwalają na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie.

4. W razie pytań dot. niniejszego zamówienia proszę o kontakt na adres: Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, tel. 343575100 w. 36,

5.  Spośród złożonych w wymaganym terminie ofert zostanie wybrana oferta, spełniająca wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego oraz przedstawiająca najkorzystniejszą cenę za wykonanie niniejszego zamówienia.

6.  Po wyborze najkorzystniejszej oferty, zostanie zawarta stosowna umowa.

7. UWAGA! W przypadku gdy oferta najkorzystniejsza przekroczy kwotę, którą dysponuje Zamawiający, przewiduje się unieważnienie zapytania ofertowego a następnie powtórzenie procedury.

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.