Strona główna
 • VII Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

Informuje się, że w dniu  24 czerwca  2015 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się VII Sesja  Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

 

Radni zapoznają się: 

 • z oceną i raportem z przebiegu realizacji projektów Wieloletniego Planu Inwestycyjnego z Planu Odnowy miejscowości Dobrodzień na lata 2010-2017,
 • ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok,
 • z treścią Uchwały Nr 137/2015 z dnia 15 kwietnia 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
 • z opinią Komisji Rewizyjnej,
 • z treścią Uchwały Nr 229/2015r. z dnia 26 maja 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2014 rok.

 

Radni podejmą uchwały w sprawie:

 

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu za 2014 rok,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury- Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu za 2014 rok,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Dobrodzień za 2014 rok,
 • udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dobrodzienia z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok,
 • przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień,
 • przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrodzień,
 • przystąpienia do tworzenia i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania  „Kraina Dinozaurów” w ramach perspektywy finansowej 2014-2020,
 • uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień,
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
 • określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
 • zmiany Statutu Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu,
 • powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,
 • zmiany uchwały Nr XXXIX/384/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.,
 • zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
 • wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok,
 • wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej,
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu.

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.