Strona główna
  • Szkolenie w zakresie „Restrukturyzacja małych gospodarstw”

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 Biuro Powiatowe w Oleśnie zaprasza rolników powiatu oleskiego na szkolenie w zakresie: 
„Restrukturyzacja małych gospodarstw”

Opis programu:                                             

Pomoc jest przyznawana na restrukturyzację gospodarstwa w kierunku produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych, a także przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie poprzez poprawę jego konkurencyjności i zwiększenie jego rentowności poprzez wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa, w szczególności w wyniku zmiany profilu prowadzonej produkcji rolnej.

Beneficjent:

Rolnik będący osobą fizyczną ubezpieczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, prowadzącą wyłącznie działalność rolniczą. Premia może być przyznana tylko raz w okresie realizacji PROW 2014-2020 osobie i na gospodarstwo, tj. na grunty rolne, które wchodziły w skład gospodarstwa objętego pomocą. W przypadku małżonków premię może otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne gospodarstwo, czy odrębne gospodarstwa.

Warunku kwalifikowalności:

Pomoc może być przyznana wnioskodawcy, który:
– prowadzi na terytorium RP działalność rolniczą w celach zarobkowych,
– jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni
użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych
produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników
– posiada gospodarstwo rolne o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro,
– przedłoży biznesplan dotyczący restrukturyzacji gospodarstwa.
Kwota wsparcia : 60 000 zł

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 23 września 2015
 o godzinie 10.00
 w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.