Strona główna
  • Ogłoszenie Konsultacji projektu programu współpracy na rok 2016

Burmistrz  Dobrodzienia w wykonaniu  uchwały Nr XLII/333/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie  określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji   zaprasza  organizacje  pozarządowe   i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) do  czynnego  udziału  w  konsultacjach  dotyczących  projektu  „Programu Współpracy Gminy Dobrodzień  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na  2016 rok”.
Celem konsultacji jest poznanie stanowiska  organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  dotyczącego  projektu  „Programu Współpracy Gminy Dobrodzień  z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na  2016 rok”,
a w szczególności  ich uwag, opinii i wniosków w dziedzinach dotyczących  działalności statutowej tych organizacji.
Uwagi, opinie, wnioski przedstawicieli organizacji pozarządowych    i  podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) przyjmowane będą w formie  pisemnej lub elektronicznej na adres urząd@dobrodzien.pl w terminie  od dnia 09 października  2015r. do dnia  19 października 2015r. w Sekretariacie Urzędu Miejskiego (do godz. 15,00) w Dobrodzieniu.


Burmistrz Dobrodzienia
mgr Róża Koźlik

 

PDFPprojekt - PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DOBRODZIEŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016.pdf

 

DOCInformacja z przeprowadz. konsultacji.doc

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.