Strona główna
 • Sesja Rady Miejskiej

Informuje się, że w dniu  28 października 2015 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się IX Sesja  Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Radni zapoznają się z informacją:

 •  o stanie realizacji zadań oświatowych w tym o wynikach egzaminów i sprawdzianów za rok szkolny 2014/2015,
 • dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Dobrodzieniu przez radnych.
 • dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi Dobrodzienia przez pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych.

            Radni dokonają wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Oleśnie.

Radni dokonają podjęcia uchwał w sprawie:

 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Lasowice Wielkie a Gminą Dobrodzień,
 • zmiany uchwały nr XXVI/194/2005 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobrodzień,
 • zmiany uchwały nr XII/79/2007 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, a także warunków i sposobu ich przyznawania,
 • przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016,
 • zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 • zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 • ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzień,
 • ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dobrodzień,
 • wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Dobrodzień,
 • określenia wzoru formularzy deklaracji podatku od nieruchomości na podatek rolny, na podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach, informacji o lasach,
 • zmiany Uchwały nr XXXII/249/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości,
 • udzielenia dotacji na rzecz Województwa Opolskiego na dofinansowanie wykonania oświetlenia wyspy zlokalizowanej w ciągu drogi wojewódzkiej,
 • przekazania środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
 • wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok,
 • wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej.

 

 

 

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.