Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
17-01-2018
środa
Antoniego, Henryki, Mariana
  • Pomoc Żywnościowa 2014-2020

St

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka w Programie Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2015. 

Bank Żywności w Opolu przekazuje pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące  w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. 


Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji tj.
- dla osób samotnie gospodarujących o dochodzie nie przekraczającym 951,00 zł netto, który ustalany jest z miesiąca poprzedzającego odebranie skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej;
- dla osób w rodzinie o dochodzie nie przekraczającym 771,00 zł netto na osobę w rodzinie, który ustalany jest z miesiąca poprzedzającego odebranie skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Oprócz kryterium dochodowego musi być także spełniona przyczyna  z art.7 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 7 ustawy  z dn.12.03.2004r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2015 roku poz. 163 z późn.zm.), pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom    w szczególności z powodu:                                                                        

1)  ubóstwa,
2) sieroctwa,
3) bezdomności,
4) bezrobocia,
5) niepełnosprawności,
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby,
7) przemocy w rodzinie,
 7a) potrzeby ochrony ofiar, handlu ludźmi,
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,  zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
10) (uchylone)
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej  Polskiej status uchodźcy lub ochronę  uzupełniającą, 
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
13) alkoholizmu lub narkomanii,
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
Organizacją partnerską realizującą proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu Gminy Dobrodzień jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka  z siedzibą w Bzinicy Starej ul. Karola Miarki 2 .
Do końca kwietnia 2016 roku osoby, które otrzymają skierowanie z MG Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji, będą mogły skorzystać ze  wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie odbierana w Bzinicy Starej (szkoła) przez zainteresowanych w formie paczek żywnościowych. Będą to produkty następującego typu: makaron, ryż, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, konserwa mięsna, klopsiki w sosie własnym, cukier, olej rzepakowy, sok jabłkowy.


Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszej gminie wezmą też udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Wsparcie działaniami towarzyszącymi pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej. Działania te zostaną przeprowadzone przez stowarzyszenie w formie:
- Warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
- Warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
- Warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).
Osoby kierowane do pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu oraz osoby bezdomne kierowane przez stowarzyszenie odbierają paczki żywnościowe w Bzinicy Starej ul. Karola Miarki 2 (szkoła) cyklicznie – w miarę dostępnych artykułów spożywczych, w środy i piątki  każdego miesiąca począwszy od  27 listopada 2015 roku do końca kwietnia 2016 roku w godz. 13:00 do 16:00 (oprócz wypadającego w danym dniu święta).


O planowanych warsztatach będziemy informować na bieżąco.

Informacje o Programie i działaniach towarzyszących :              

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu  Plac Wolności 1, pok.nr 9, tel. 34 3516264 lub 34 351 6265

● Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka - kom. 600 289 698. Prezes Jolanta Kopyto

 

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.