Strona główna
 • Sesja Rady Miejskiej

Informuje się, że w dniu 22 grudnia 2015 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się XI Sesja  Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

 

Radni zapoznają się ze:

 • sprawozdaniem z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w 2015 roku,
 • projektem budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok,
 • uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy na 2016 rok,
 • uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
 • uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej,
 • opinią Komisji ds. Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej ( przemysł, handel, usługi), Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, współpracy z Zagranicą na temat projektu budżetu gminy na 2016 rok.
 • Podejmą uchwały w sprawie:
 • uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok,
 • uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
 • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok,
 • gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 rok,
 • przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobrodzień na lata 2016 – 2025,
 • trybu udzielania  i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Dobrodzień oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji,
 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne,
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok,
 • zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Dobrodzieniu,
 • wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok,
 • wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.