Strona główna
  • Nabór wniosków na zadania z zakresu usuwania azbestu

W związku z możliwością pozyskania przez Gminę Dobrodzień środków na finansowanie demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczania odpadów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach ,,VII konkursowego trybu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego” informujemy, o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ww. zadań.


O udzielenie dofinansowania wystąpić mogą osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe (na podstawie dodatkowej zgody Funduszu), rolnicy, mali i średni przedsiębiorcy.

Dofinansowanie obejmie pokrycie kosztów:
•    demontażu pokrycia dachowego lub elewacji zawierających azbest,
•    transportu odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania,
•    unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Dobrodzień.


Wnioski o przyznanie dotacji można składać na załączonym formularzu do dnia 24 marca 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, biuro nr 1.  Z uwagi na ograniczoną pulę środków, o przyznaniu dotacji decydować będzie kolejność wpływu wniosków.

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Dobrodzień o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W przypadku, gdy wniosek Gmina Dobrodzień nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Opolu, niniejszy nabór wniosków zostanie unieważniony. Do czasu zawarcia umów o dofinansowanie, Gmina Dobrodzień może bez podania przyczyn unieważnić niniejszy nabór  wniosków.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.34/3575100 wew. 36.

DOCWNIOSEK o przyznanie dotacji.doc
DOCZAŁĄCZNIK NR 1 Ocena stanu i mozliwosci bezpiecznego użytkowania wyrobów.doc
DOCZAŁĄCZNIK NR 2 Informacja o wyrobach zawierających azbest.doc
DOCZgoda współwłaścicieli.doc
DOCOświadczenie.doc
DOCOswiadczenie o prawie dysponowania.doc
DOCNazwy wyrobów azbestowych i kody odpowiadających im odpadów wraz z przelicznikami.doc
 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.