Strona główna
  • Warsztaty z podstaw fotografowania

Mam przyjemność zaprosić organizacje i stowarzyszenia odnowy wsi oraz gminne ośrodki kultury, szkoły podstawowe i gimnazjalne działające na terenie gminy do udziału w organizacji warsztatów dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z podstaw fotografowania przyrody pn. „Przyroda wokół nas – uczmy się ją poznawać i fotografować”.
    Jednocześnie pragnę nadmienić, iż zasady naboru instytucji/organizacji do przeprowadzenia warsztatów oraz karta zgłoszeniowa zostały zamieszczone zostały na stronie www.odnowawsi.eu w zakładce „Komunikaty i ogłoszenia” w dniu 29 lutego 2016 r.
    Termin nadsyłania zgłoszeń na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego lub dostarczenia materiału osobiście do Urzędu upływa 31 marca 2016 r.
    Działanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej, w ramach projektu pn. “Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego” (Decyzja nr RPOP.05.01.00-16-0001/15-00 z dnia 1 grudnia 2015r.)  
      Osobami do kontaktu w tej sprawie są pracownicy Referatu Rozwoju Wsi Pan Tomasz Przygoda, tel. 77 44 82 123 oraz Pani Ewa Kotula, tel. 77 44 82 125.

Wicemarszałek Województwa Opolskiego
Antoni Konopka

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.