Strona główna
  • Regulamin nadania odznaki „Młodzieżowa Róża Dobrodzienia”

 

I. Postanowienia ogólne.

1.Osoby zamieszkałe na terenie gminy Dobrodzień  za osiągnięcia naukowe, sportowe lub promowanie gminy w świecie, honoruje się nagrodą ”Młodzieżowej Róży Dobrodzienia”.

2.Odznakę nadaje się osobie fizycznej, będącej uczniem szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej, która z tytułu swojej działalności przyczyniła się do promowania gminy Dobrodzień w świecie oraz za szczególne osiągnięcia naukowe lub sportowe.

3.Odznakę „Młodzieżowa Róża Dobrodzienia” może otrzymać ta sama osoba tylko jednokrotnie.

4.Tytuł nadaje Młodzieżowa Rada Miejska w drodze uchwały nie częściej niż raz na rok szkolny.

5.Odznaka „Młodzieżowa Róża Dobrodzienia” jest przyznawana w trzech kategoriach: naukowej, sportowej i społecznej.

6.Odznakę „Młodzieżowa Róża Dobrodzienia” może otrzymać ta sama osoba tylko w jednej kategorii.

II.Tryb zgłaszania i wyłaniania kandydatów do odznaki.

1.Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje :

1)nauczycielom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych , do których uczęszczają zgłaszani kandydaci, w tym również szkół z poza gminy Dobrodzień,

2)przedstawicielom sekcji sportowych, organizacji społecznych znajdujących się na terenie gminy Dobrodzień oraz spoza terenu gminy.

2.  Wymienione wyżej podmioty mogą zgłaszać maksymalnie trzech kandydatów.

3.  Zgłaszani kandydaci powinni spełniać określone kryteria, zależne od kategorii odznaki.

4. Odznakę „Młodzieżowa Róża Dobrodzienia” w kategorii „Nauka” otrzymuje osoba spełniająca wszystkie niżej wymienione kryteria:

     1)  posiadająca średnią ocen co najmniej 4,5 ;

     2)  posiadająca tytuł finalisty lub laureata w konkursach i olimpiadach naukowych na poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym,

     3) posiadająca przynajmniej dobrą lub wyższą ocenę z zachowania,

     4) angażująca się w działania naukowe na terenie Gminy Dobrodzień.

5. Odznakę „Młodzieżowa Róża Dobrodzienia” w kategorii „Sport” otrzymuje osoba spełniająca wszystkie niżej wymienione kryteria:

      1) posiadająca bardzo dobrą lub celującą ocenę z zajęć wychowania fizycznego,

      2) osiągająca I, II lub III miejsce w zawodach sportowych na poziomie wojewódzkim, na poziomie ogólnopolskim i międzynarodowym osiągająca miejsce od I do X,

      3) posiadająca dobrą lub wyższą ocenę z zachowania,

      4) angażująca się w działania sportowe na terenie Gminy Dobrodzień.

6. Odznakę „ Młodzieżowa Róża Dobrodzienia” w kategorii „Działania społeczne” otrzymuje osoba spełniająca wszystkie niżej wymienione kryteria :

      1) bezinteresownie działająca na rzecz dobra mieszkańców Gminy Dobrodzień,

      2) aktywnie udzielająca się w organizacjach społecznych działających w Gminie Dobrodzień lub poza nią,

      3) posiadająca dobrą lub wyższą ocenę z zachowania,

      4) angażująca się w różne działania społeczne to znaczy charytatywne, kulturowe, muzyczne, religijne i artystyczne  na terenie Gminy Dobrodzień i poza nią.

2.Zgłoszenie kandydatury powinno zawierać :

      1) określenie kandydata przez podanie jego danych osobowych,

2) charakterystykę kandydata poprzez przedstawienie w szczególności ścieżkę edukacji, posiadane sukcesy naukowe i sportowe, posiadane wyróżnienia,

3) uzasadnienie wniosku w zakresie zgodnym z punktem 1, 2.

3.Wniosek przedstawiany jest Młodzieżowej Radzie Miejskiej, która podejmuje stosowną uchwałę.

III. Tryb i zasady nadawania odznaki.

1.Osoba, która uzyskała pozytywną opinię Rady zostaje powiadomiona o nadaniu jej odznaki.

2.Wręczenie odznaki następuje podczas uroczystości otwarcia Dni Dobrodzienia.

3.Osoba wyróżniona otrzymuje decyzję Rady o nadaniu jej odznaki, symboliczną odznakę „Młodzieżowa Róża Dobrodzienia” oraz pamiątkowy dyplom.

IV.Postanowienia końcowe.

1.Obsługę kancelaryjną związaną z realizacją niniejszego regulaminu zapewnia Młodzieżowa Rada Miejska we współpracy z Urzędem Miejskim w Dobrodzieniu.

 

 

 

Opracowali:

Magdalena Jasińska

Grzegorz Jaunich

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.