Strona główna
  • Zapytanie ofertowe

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

Gmina Dobrodzień z siedzibą przy Placu Wolności 1, 46-380  Dobrodzień, zwana dalej Zamawiającym  zwraca się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem jest  przeprowadzenie badań, które zostaną wykorzystane do stworzenia dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Dobrodzień do roku 2025”.

 1.Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań, które zostaną wykorzystane do stworzenia dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Dobrodzień do roku 2025”.  Niniejszy dokument stanowił będzie załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2025.

Zakres rzeczowy obejmuje:

Scharakteryzowanie obecnej sytuacji w gminie Dobrodzień w tym: zagospodarowania przestrzennego, gospodarki, strefy społecznej, analizy SWOT, diagnozę gospodarczą, przestrzenną i społeczną gminy, przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców, graficzne i opisowe wytyczenie granic obszaru rewitalizacji, analizę obszarów problemowych.

2.  Szczegółowy zakres zadania:

Zakres prac obejmuje w szczególności:

- analizę desk research

- realizację badania PAPI z mieszkańcami

- opracowanie raportu końcowego z badania

Dokument musi być aktualny i zgodny z przyjętymi wersjami dokumentów w sprawie przygotowania Programów Rewitalizacji tj. ustawą o rewitalizacji, wytycznymi w zakresie rewitalizacji w obowiązujących programach operacyjnych, a w szczególności z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w sprawie przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji w okresie programowania 2014-2020.

Termin realizacji: do 31.08.2016r. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji .

3.Kryteria oceny ofert : Cena 100% (najniższa cena spośród cen złożonych ofert).

Oferta powinna  zawierać ceny brutto i netto.

Ofertę pisemną  prosimy dostarczyć/wysłać do dnia  11.05.2016 r.  na adres: Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień (sekretariat pok. nr 8) bądź w formie elektronicznej na . W razie pytań dot. niniejszego zamówienia prosimy o kontakt na adres: Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, tel. 34 3575 100 w. 36.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta stosowna umowa. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania oraz do unieważnienia przedmiotowego zapytania i nie wybrania ofert bez podania przyczyny. 

 


Niniejszym informujemy, że po przeanalizowaniu nadesłanych ofert na przeprowadzenie badań, które zostaną wykorzystane do stworzenia dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Dobrodzień do roku 2025” do realizacji usługi została wybrana oferta firmy Openfield sp. z o.o., która zaproponowała najniższą cenę za wykonanie usługi.

Dziękujemy za zainteresowanie.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.