Strona główna
  • Sesja Rady Miejskiej

 

Informuje się, że w dniu 14 czerwca 2016 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się XVI Sesja  Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

 

  • Radni zapoznają się z :

1.oceną i raportem z przebiegu realizacji projektów Wieloletniego Planu Inwestycyjnego z Planu Odnowy Miejscowości Dobrodzień na lata 2010-2017,

2.sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok,

3.uchwałą nr 125/2016 z dnia 7 kwietnia 2016r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2015 rok,

4.opinią Komisji Rewizyjnej,

5.uchwałą nr 203/2016 z dnia 17 maja 2016r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2015 rok.

 

  • Dokonają podjęcia uchwał w sprawie:

1.zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu za 2015 rok,

2.zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu za 2015 rok,

3.zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Dobrodzień za 2015 rok,

4.udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dobrodzienia z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok,

5.wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne,

6.wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne,

7.wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok,

8.zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

9.udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację zadania „ Przebudowa DP nr 1952 O w m. Rzędowice”.

      

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.