Strona główna
  • Świadczenie wychowawcze

 

Przypominamy - osoby, które złożą wniosek w terminie od 01 kwietnia 2016 r. do 01 lipca 2016 r. w przypadku spełnienia warunków do otrzymania świadczenia wychowawczego otrzymają wyrównanie od kwietnia 2016 r.

Osoby, które złożą wniosek od 02.07.2016 r. będą miały ustalane prawo do świadczenia wychowawczego od miesiąca, w którym wpłynie wniosek o ustalenie prawa do tego świadczenia.

Przypominamy także, że - prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w rodzinie (jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie, które nie ukończyło 18. roku życia) mają rodziny, w których dochód na osobę nie przekroczy 800,00 zł. W przypadku rodzin, których członkiem jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności dochód na osobę w rodzinie nie może być wyższy niż 1.200,00 zł.

Osoby, które będą się ubiegały o przyznanie świadczenia na pierwsze i kolejne dzieci składając wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego są obowiązani do przedłożenia dokumentów potwierdzających okoliczności zmiany w dochodzie rodziny oraz złożenia oświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu oraz w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej o dochodzie osiągniętym z tego tytułu.

Osoby, które będą się ubiegały o przyznanie świadczenia na drugie i kolejne dziecko wystarczy, że złożą wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i świadczenie będzie ustalane niezależnie od wysokości dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę.

W przypadku rodzin niepełnych koniecznym będzie załączenie do wniosku dokumentów potwierdzających spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku (np. prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację, odpis aktu zgonu drugiego rodzica dziecka, prawomocne orzeczenie sądu stanowiące naprzemienną opiekę nad dzieckiem).

 

MIEJSCE POBIERANIA i  SKŁADANIA WNIOSKÓW NA 500+

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRODZIENIU, PLAC WOLNOŚCI 1 POKOJE NR 9,15

W GODZ. 7.30-15.30 (BUDYNEK – URZĘDU MIEJSKIEGO – PARTER)

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.