Strona główna

Rewitalizacja informacje

 

PDFLoklany Program Rewitalizacji dla Miasta Dobrodzień - załącznik do Uchwały z dnia 28 listopada 2016 roku.pdf

 


 

Urząd Miejski w Dobrodzieniu informuje, iż w dniu 16.09.2016 r. w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, pok. 17 
w godzinach 10.00-12.00 odbędzie się spotkanie informacyjne z interesariuszami LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane tworzeniem programu oraz wynikami badań na potrzeby
opracowania LPR dla miasta Dobrodzień do roku 2025. 

 

 

  • Badanie na potrzeby opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Dobrodzień do roku 2025

Głównym celem badania było poznanie opinii mieszkańców na temat warunków życia w Dobrodzieniu oraz miejsc i obiektów wymagających odnowienia. Uzyskane wyniki pozwolą ukierunkować prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla miasta Dobrodzień do 2025 roku. Dokument będzie określał zdegradowane obszary miasta, które należy ożywić w celu podniesienia jakości życia mieszkańców, uzyskania ładu przestrzennego, wspierania lokalnej gospodarki oraz wzmacniania więzi społecznych, a także wskazywał typowe dla tego obszaru problemy społeczne wraz z propozycjami działań zaradczych.

Badanie zrealizowano techniką wywiadu bezpośredniego PAPI (256 mieszkańców) oraz techniką wywiadu internetowego CAWI (122 mieszkańców) w dniach 22.07.2016 – 12.08.2016. Wywiady bezpośrednie PAPI polegają na realizacji badania z użyciem papierowego kwestionariusza. Ankieter odczytuje respondentowi kolejne pytania, zaznaczając w odpowiedni sposób udzielane przez niego odpowiedzi. Zaproponowana technika pozwoliła skutecznie dotrzeć do wszystkich mieszkańców Dobrodzienia, niezależnie od dodatkowych czynników, takich jak posiadanie telefonu czy korzystanie z komputera. Wywiady internetowe CAWI polegają na samodzielnym wypełnieniu kwestionariusza przez respondenta - link do ankiety elektronicznej zamieszczono na stronie Urzędu Miasta Dobrodzień oraz funpagu Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Łącznie przeprowadzono 378 wywiadów z mieszkańcami Dobrodzienia. Badanie techniką wywiadu zostało uzupełnione o analizę danych zastanych dokumentów strategicznych reprezentujących specyfikę Dobrodzienia oraz wyznaczających kierunki jego rozwoju – Planu Odnowy Miasta Dobrodzień na lata 2010 – 2017, Strategii Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2011 – 2017 oraz Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dobrodzień na lata 2016 – 2025.

PDFBadanie na potrzeby opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Dobrodzień do roku 2025.pdf

 


 

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 - 2020, prace nad przygotowaniem LPR-u, jak również wdrażanie programu powinny być oparte na współpracy samorządu gminy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie ze społecznością obszarów rewitalizacji, innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. Osoby chcące uczestniczyć w pracach Zespołu ds. Rewitalizacji, powinny zgłosić swoją kandydaturę za pomocą formularza deklaracji uczestnictwa.

Wypełnioną i podpisaną deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu pok. 17 w terminie do 28 lutego 2017 r.

DOCXDEKLARACJA_uczestnictwa_w_ZR.docx


 

Gmina Dobrodzień ogłasza otwarty nabór partnera do projektu przygotowywanego
w ramach naboru finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego, na lata 2014-2020,
OŚ PRIORYTETOWA X Inwestycje w infrastrukturę społeczną

DZIAŁANIE 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji

 

Konkurs na wybór partnera prowadzony zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.).

Informacje o konkursie wraz z regulaminem konkursu nr RPOP.10.02.00-IZ.00-16-005/17 zamieszczone są na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl

 Partnerami w projekcie mogą być następujące podmioty:

-jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;

- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;

-przedsiębiorstwa;
- jednostki sektora finansów publicznych;

-organizacje pozarządowe;

-kościoły i ich związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;

-szkoły wyższe;

-spółdzielnie mieszkaniowe

Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji
projektu pn.: ,,Rewitalizacja miasta Dobrodzień", w ramach naboru finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego, na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, DZIAŁANIE 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich.

Nie przewiduje się wynagrodzenia dla wyłonionego w ramach naboru Partnera.

Przy wyborze Partnera/Partnerów będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

  1. Zgodność  działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.
  2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację  celu Partnerstwa (zasoby
    ludzkie, organizacyjne, techniczne).
  3.  Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze (projektów prospołecznych).
  4. Proponowany zakres merytoryczny  przewidziany do powierzenia Partnerowi działań oraz przewidywane rezultaty ich realizacji.
  5.  Posiadany potencjał kadrowo - organizacyjny niezbędny do realizacji Projektu
    oraz propozycja wkładu Partnera w realizację projektu i utrzymanie jego trwałości.

Nabór partnera do projektu odbywać się będzie w drodze otwartego konkursu w terminie od 16.03.2017 r. do 06.04.2017 r. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją ,,Otwarty nabór na Partnera w projekcie ,,Rewitalizacja miasta Dobrodzień" osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską na adres: Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień  (decyduje data wpływu).

 

Wszelkie pytania związane z prowadzonym konkursem należy kierować na adres: Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień; urzad@dobrodzien.pl.

PDFOtwarty nabór partnera do projektu - Rewitalizacja miasta Dobrodzień.pdf
DOCFormularz oferty.doc

PDFZarządzenie NR S.0050.55.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6  kwietnia 2017 roku w sprawie powołania komisji ds. wyboru Partnerów do projektu pn.: ,,Rewitalizacja miasta Dobrodzień",  przygotowywanego w ramach naboru finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego, na lata 2014-2020, 
OŚ PRIORYTETOWA X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, DZIAŁANIE 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji

PDFRozstrzygnięcie postępowania 10.04.2017 r..pdf 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.