Strona główna
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO Z DNIA 18.11. 2016  ROKU

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów”

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

specjalista ds. promocji i projektów grantowych

w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”

 

Liczba stanowisk pracy: 1

Wymiar etatu:  ½ 

Miejsce wykonywania pracy: Ozimek ul. Słowackiego 18 - biuro stowarzyszenia, obszar funkcjonowania stowarzyszenia

Wymagania:

 1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 2. biegła znajomość języka polskiego,
 3. korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 5. wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe w tym ekonomiczne, administracyjne
 6. znajomość specyfiki obszaru objętego LSR.
 7. Znajomość aktów prawnych: Prawo o stowarzyszeniach, Ustawa o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, ustaw i rozporządzeń związanych instrumentem Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność oraz z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
 8. prawo jazdy kat. B,
 9. znajomość obsługi urządzeń informatycznych,
 10. podstawowa znajomość jednego z języków urzędowych UE

Idealnego kandydata powinno cechować (cechy i predyspozycje osobowościowe):

 1. sumienność,
 2. obowiązkowość,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z klientami,
 5. chęć uzupełnienia wiedzy.
 6. umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 7. łatwość w nawiązywaniu relacji międzyludzkich,

Preferowani kandydaci posiadający doświadczenie w realizacji lub nadzorze projektów/programów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z budżetu państwa i Unii Europejskiej oraz doświadczenie w  pracy w NGO. 

Zakres wykonywanych zadań:

 1. aktualizacja strony internetowej,
 2. udział w przygotowaniu, wdrażaniu i rozliczaniu projektów  grantowych finansowanych  w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  LEADER ,
 3. informacja i promocja.

Wyłoniona osoba przewidziana jest do zatrudnienia na czas określony – od  02.01.2017 – z możliwością przedłużenia stosunku pracy oraz rozrzedzenia do 1 etatu.

Stanowisko będzie finansowane środków Unii Europejskiej w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Wymagane dokumenty:

1.  życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2.  list motywacyjny,

3.  kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Stowarzyszeniu LGD „Kraina Dinozaurów” .

4.  kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie

5.  kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia) oraz  

     dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (np. opinie i referencje),

6.  inne kserokopie dokumentów potwierdzające  posiadane kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia,  jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

7. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwo  umyślne.

8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)”

 

Osoby wyłonione do dalszego etapu rekrutacji zostaną o tym fakcie poinformowane telefonicznie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie LGD ,,Kraina Dinozaurów’ lub pocztą na adres: LGD ,,Kraina Dinozaurów’ 46 -040 Ozimek  ul. Słowackiego 18  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko „Specjalista ds. promocji i projektów grantowych”.

OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE OD 05.12.2016  DO DNIA 16. 12 .2016 r. godz. 15:00. a

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel 77 4651213 lub 605052777

DOCogłoszenie o naborze.doc DOCkwestionariusz osobowy.doc

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.