Strona główna
 • XXI Sesja  Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

 

Informuje się, że w dniu 21 grudnia 2016 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się XXI Sesja  Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

1/ Radni zapoznają się ze:

 • sprawozdaniem z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w 2016 roku,
 • projektem budżetu Gminy Dobrodzień na 2017 rok,
 • uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy na 2017 rok,
 • uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
 • uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej.
 • opinią Komisji ds. Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą na temat projektu budżetu gminy na 2017 rok.

 

2/ Radni dokonają podjęcia uchwał w sprawie:

 • uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2017 rok,
 • uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
 • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok,
 • Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok,
 • zatwierdzenia planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Dobrodzieniu na 2017 rok,
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok,
 • zmiany uchwały nr XI/107/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie gminy Dobrodzień oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonych dotacji,
 • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.