Strona główna
 • KOMUNIKAT 3/PI/2017 z dnia 10.01.2017 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w dniu 09.01.2017 r., na terenie województwa opolskiego stwierdzono przekroczenie poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10.

Na stacjach monitoringu jakości powietrza zlokalizowanych w Opolu przy ul. Koszyka  (OpOpoleKoszy) oraz w Oleśnie przy ul. Słowackiego (OpOlesSlowac) zarejestrowano następujące 24-godzinne stężenia pyłu zawieszonego PM10:

- Opole – 267 mg/m3 

- Olesno – 234 mg/m3. 

Ze względu na wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM10 rejestrowane na stacjach monitoringu jakości powietrza WIOŚ w Opolu oraz niekorzystne warunki meteorologiczne, istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego ustanowionego dla tego zanieczyszczenia. Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki pyłu zawieszonego PM10, a także prognozy meteorologiczne, przewiduje się utrzymanie podobnych warunków przez najbliższe 24 godziny na terenie całego województwa. Przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (tj. 200 mg/m3) może się wiązać z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych, głównie w przypadku osób z niewydolnością układu oddechowego oraz układu krążenia, a w szczególności w przypadku dzieci i osób starszych.


Alarm I stopnia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o przekroczeniu poziomu informowania  dla pyłu zawieszonego PM 10

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego na podstawie danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu: komunikat nr 3/PI/2017 z dnia 10.01.2017 r. informuje, iż w dniu 09.01.2017 r. w strefie opolskiej województwa opolskiego (m. Opole, Olesno) wystąpiło przekroczenie poziomu informowania,tj. 200 mg/m3 dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu.

Przekroczenie poziomu informowania pyłu PM 10 (tj. 200μg/m³) wiąże się z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych. Przyczyną złej jakości powietrza jest przede wszystkim emisja zanieczyszczeń z indywidualnych gospodarstw domowych (spalanie w wielu gospodarstwach domowych złej jakości paliw oraz odpadów), przy niekorzystnych warunkach meteorologicznych

Zaleca się podjęcie działań krótkoterminowych zawartych w Planie Działań Krótkoterminowych:

 1. Informowanie dyrektorów szkół, przedszkoli i żłobków o konieczności ograniczenia długotrwałego przebywania dzieci na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na stężenia pyłu zawieszonego PM10.
 2. Informowanie mieszkańców o konieczności ograniczenia przebywania na otwartej przestrzeni w czasie występowania wysokich stężeń podczas uprawiania sportu, czynności zawodowych zwiększających narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM10
 3. Informowanie dyrektorów szpitali i przychodni podstawowej opieki zdrowotnej o możliwości wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia) z powodu wystąpienia stężeń alarmowych zanieczyszczeń.

Wzrost zanieczyszczenia powietrza pyłem zwiększa ilość przypadków chronicznego kaszlu, przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolności płucnej, astmy oskrzelowej i innych schorzeń.

Grupami ludności najbardziej narażonymi na drażniące działanie pyłu zawieszonego są: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. Podobne zalecenie dotyczy osób z przewlekłymi chorobami serca, u których może wystąpić pogorszenie samopoczucia.

Środki ostrożności, które powinny być podjęte przez najbardziej narażone grupy ludności:

 • unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, w szczególności połączonego ze znacznym wysiłkiem fizycznym, zwłaszcza w pobliżu ulic o dużym nasileniu ruchu;
 • osoby z niewydolnością układu krążenia i przewlekłymi chorobami układu oddechowego, mające trudności z oddychaniem, powinny ograniczyć przebywanie na powietrzu.

Szczegółowe informacje na temat jakości powietrza na terenie województwa opolskiego dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (www.opole.pios.gov.pl), w zakładce:, Jakość powietrza atmosferycznego/Bieżące wyniki pomiarów.

                                                                                       

                                                                                                          Dyżurny WCZK     Krzysztof Biszko   

 

Alarm II stopnia

Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o przekroczeniu poziomu alarmowego

dla pyłu zawieszonego PM 10

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego na podstawie danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu: komunikat nr 1/PA/2017 z dnia 10.01.2017 r. informuje, iż w dniu 09.01.2017 r. w strefie opolskiej województwa opolskiego (m. Kędzierzyn – Koźle, Zdzieszowice) wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego, tj. 300 mg/m3 dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu.

Przekroczenie alarmowego poziomu pyłu PM 10 wiąże się z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych.

Przyczyną złej, jakości powietrza jest przede wszystkim emisja zanieczyszczeń z indywidualnych gospodarstw domowych (spalanie w wielu gospodarstwach domowych paliw o bardzo złej jakości oraz odpadów), przy niekorzystnych warunkach meteorologicznych.

Zaleca się podjęcie koniecznych działań krótkoterminowych zawartych w Planie Działań Krótkoterminowych, takich jak:

 • Zalecenie zaniechania palenia w kominkach (nie dotyczy okresu grzewczego w sytuacji, gdy jest to jedyne źródło ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych)
 • Zalecenia ograniczenia spalania paliw stałych zwłaszcza złej, jakości w kotłach i piecach
 • Zakaz rozpalania ognisk
 • Wzmocnienie (nasilenie) kontroli placów budowy w zakresie przestrzegania nakazu zraszania pryzm materiałów sypkich oraz kontroli pojazdów opuszczających teren budowy w zakresie czyszczenia kół zabezpieczającego przed zanieczyszczaniem drogi materiałem mogącym powodować wtórne pylenie
 • Nakaz zraszania pryzm materiałów sypkich w celu wyeliminowania pylenia, szczególnie na terenach budowy, w kopalniach kruszyw i zakładach przeróbki materiałów skalnych
 • Przeniesienie uciążliwego natężenia ruchu samochodów osobowych na odcinki alternatywne, wyznaczone przez zarządzających drogami na danym obszarze wraz z montażem tablic informacyjnych o objazdach
 • Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych pow. 3,5 t na wyznaczone tereny (nie dotyczy samochodów bezpośredniego zaopatrzenia)
 • Ograniczenie ruchu samochodowego poprzez korzystanie z innych form komunikacji, np. bezpłatnej komunikacji publicznej
 • Wzmocnienie (nasilenie) kontroli gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w piecach domowych.

Wzrost zanieczyszczenia powietrza pyłem zwiększa ilość przypadków chronicznego kaszlu, przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolności płucnej, astmy oskrzelowej i innych schorzeń.Grupami ludności najbardziej narażonymi na drażniące działanie pyłu zawieszonego są: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. Podobne zalecenie dotyczy osób z przewlekłymi chorobami serca, u których może wystąpić pogorszenie samopoczucia.

Środki ostrożności, które powinny być podjęte przez najbardziej narażone grupy ludności:

 • unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, w szczególności połączonego ze znacznym wysiłkiem fizycznym, zwłaszcza w pobliżu ulic o dużym nasileniu ruchu;
 • osoby z niewydolnością układu krążenia i przewlekłymi chorobami układu oddechowego, mające trudności z oddychaniem, powinny ograniczyć przebywanie na powietrzu.

Szczegółowe informacje na temat, jakości powietrza na terenie województwa opolskiego dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (www.opole.pios.gov.pl), w zakładce:, Jakość powietrza atmosferycznego/Bieżące wyniki pomiarów.

                                                                                                       Dyżurny WCZK   Krzysztof Biszko  

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.