Strona główna
  • Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i promocji Gminy

Informuje się, że w dniu 21 marca 2017 roku o godzinie 15-tej w sali lustrzanej Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i promocji Gminy.

Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:

  1. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok.
  2. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu za 2016 rok.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
  • ustalenia na rok 2017 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane,
  • ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobrodzień.

4.Przedstawienie informacji na temat działalności stowarzyszeń za 2016 rok oraz planów na 2017 rok.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.