Strona główna
 • Sesja Rady Miejskiej

 

Informuje się, że w dniu 22 czerwca 2017 roku o godzinie 15-tej w sali lustrzanej Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu odbędzie się XXVII Sesja  Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

1/ Radni zapoznają się :

 • z oceną i raportem z przebiegu realizacji projektów Wieloletniego Planu Inwestycyjnego z Planu Odnowy miejscowości Dobrodzień na lata 2010-2017;
 • ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok;
 • z treścią uchwały nr 142/2017 z dnia 13 kwietnia 2017r.Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opiniio sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok;
 • z opinią Komisji Rewizyjnej;
 • z treścią uchwały nr 223/2017 z dnia 19 maja 2017r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium na 2016 rok.

2/ Radni dokonają podjęcia uchwał w sprawie:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu za 2016 rok,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu za 2016 rok,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2016 rok,
 • udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dobrodzienia z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2016 rok,
 • przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2017-2025,
 • powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dobrodzieniu oraz nadania jej Statutu,
 • przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrodzień,
 • zmiany nazwy ulicy Bukowej w Dobrodzieniu,
 • zmiany nazwy ulicy Wieczorka na ulicę Strzelnica w Dobrodzieniu,
 • zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego na ulicę Akacjową,
 • zmiany nazwy ulicy Zawadzkiego na ul. Ogrodową,
 • zmiany nazwy ulicy Sawickiej na ulicę Jodłową / Sosnową / Cisową,
 • nadania tytułu „ Honorowy Obywatel Miasta Dobrodzienia”,
 • udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleskiemu,
 • uchylenia uchwały nr XXV/212/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27.04.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola,
 • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017 rok,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.