Strona główna
  • Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Woj. Opolskiego

baner_niska-emisja.jpeg

Projekt pn. "Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.1.1 - Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych

 

 

Gmina Dobrodzień, jako partner realizuje projekt pn. "Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego". Umowę na przekazanie pieniędzy podpisano 21.06.2017 r.  podczas spotkania przedstawicieli czternastu samorządów z marszałkiem województwa opolskiego Andrzejem Bułą. Całość inwestycji warta jest prawie 50 milionów złotych. Prace związane z realizacją przedsięwzięcia powinny zakończyć się do sierpnia 2019 roku. Lider projektu, powiat kluczborski, planuje m.in. zakup 13 nowoczesnych autobusów, instalację dynamicznej informacji pasażerskiej oraz budowę ścieżek rowerowych. Centra przesiadkowe wraz z parkingami P+R planowane są m.in. w Kluczborku,  Jasieniu, Lasowicach Wielkich, Pokoju, Oleśnie, Wołczynie i Rudnikach. Projekt zakłada także budowę 10 obiektów „Parkuj i Jedź” oraz 19 parkingów.

Gmina Dobrodzień w wyniku realizacji projektu dokona zakupu dwóch autobusów o niskiej emisji spalin. Wybudowane zostanie także 1,13 km ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków - Dobrodzień (ETAP I). Będzie ona przebiegała od ul. Lipowej do skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą kolejową. Ścieżka zostanie doprowadzona do ronda na drodze krajowej nr 46 (obwodnica Dobrodzienia).

 

 

Informacje o projekcie:
 
Tytuł projektu:
"Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego"

Cel projektu: Poprawa jakości środowiska oraz minimalizacja zanieczyszczeń poprzez inwestycje w ekologiczny transport publiczny i infrastrukturę ruchu rowerowego i pieszego na terenie powiatów: kluczborskiego, oleskiego i namysłowskiego

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.03.01.01-16-0004/16-00 z dnia 21.06.2017 r.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Gospodarka niskoemisyjna - Podziałanie 3.1.1. Strategia niskoemisyjna w miastach subregionalnych

Wartość projektu ogółem: 51 834 597,74 zł
Kwota dofinansowania z EFRR - 42 486 324,28 zł

Całkowite koszty projektu: 51 834 597,74 zł
Kwota wsparcia: 42 486 324,28 zł
Dofinansowanie na poziomie: 85 %

Wnioskodawca/Lider projektu: Powiat Kluczborski

Partnerzy (13)
Gminy: Byczyna, Kluczbork, Lasowice Wielkie, Wołczyn, Pokój, Dobrodzień, Olesno, Rudniki, Zębowice, Praszka, Namysłów. Powiaty: oleski, namysłowski.
Realizacja rzeczowa projektu: do czerwca 2019 r.


Krótki opis projektu:
Przedmiotem projektu jest budowa, przebudowa infrastruktury transportu publicznego w celu ograniczania ruchu drogowego  w centrach miast Subregionu Północnego, zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego, rozwiązania z zakresu organizacji ruchu ułatwiające sprawne poruszanie się pojazdów komunikacji zbiorowej, w tym zapewnienie dróg dostępu do bezpiecznych przystanków (m.in. zatoki autobusowe), infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca m.in. interaktywną informację pasażerską oraz infrastruktura dla ruchu rowerowego i pieszego.

Projekt ma na celu minimalizację emisji zanieczyszczeń (szczególnie CO2) do atmosfery, zmniejszenie hałasu ulicznego
i zatłoczenia motoryzacyjnego w miastach. Nadrzędnym celem projektu jest poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w miastach, poprzez przyspieszony rozwój, czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych i efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego. Projekt przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Subregionie Północnym Opolszczyzny poprzez inwestycje w ekologiczny transport publiczny, działania dotyczące przebudowy infrastruktury miejskiej wyprowadzającej z centrów miast indywidualny ruch samochodowy, integrację funkcjonowania poszczególnych podsystemów transportowych czy inne inwestycje wynikające z planów gospodarki niskoemisyjnej i programów ochrony powietrza.


Obszar realizacji:
Cały Subregion Północny Opolszczyzny (powiat kluczborski, oleski, namysłowski).
 

Produkty realizowanego projektu (wartość docelowa osiągnięta w 2019 r.)
Realizacja projektu przyczyni się m.in. do osiągnięcia następujących produktów:
- liczba wybudowanych obiektów "parkuj i jedź" - 10
- liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" - 291
- liczba wybudowanych obiektów Bike&Ride - 10
- liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach Bike&Ride - 130
- liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych - 5
- liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym - 15 szt.
- pojemność zakupionego taboru pasażerskiego (15 szt. autobusów) - 1137 osób
- długość wybudowanych dróg dla rowerów - 75,57 km
- długość przebudowanych dróg dla rowerów - 1,25 km
- długość wyznaczonych ścieżek rowerowych - 16,51 km.


Rezultaty realizacji projektu (wartość docelowa osiągnięta w 2020 r.):
- liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" - 44 060 szt.;
- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika co2) - 67, 86.


Zadania inwestycyjne:

POWIAT KLUCZBORSKI:
Zakup 13 autobusów o niskiej emisji spalin. Dynamiczna informacja pasażerska, czyli nowoczesny system informatyczny dla precyzyjnego informowania pasażerów o planowanych kursach. Budowa ścieżki rowerowej ok. 1 km i kanalizacji deszczowej w miejscowości Kochłowice.
Budowa drogi rowerowej (ok. 1 km) w Kluczborku przy ul. Jana Pawła II. Budowa 2,9-kilometrowej ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej na terenie zabudowanym od Wołczyna przez Gierałcice i Wąsice oraz na odcinku niezabudowanym między miejscowościami i na wjeździe do Gierałcic i Wąsic.

GMINA BYCZYNA:
Zaprojektowanie i budowa ścieżek pieszo - rowerowych na odcinku Kochłowice - Biskupice – Polanowice - Byczyna (obejmujących Gród i Zalew Brzózki).

GMINA WOŁCZYN:
Budowa wyznaczonej ścieżki rowerowej oraz parkingów "Park&Ride" oraz "Bike&Ride" na odcinkach Wołczyn - Gierałcice - Wąsice - Brynica – Wołczyn. Inwestycja polega m.in.: na budowie ok. 0,2 km ścieżki rowerowej oraz wyznaczeniu ścieżki o dł. 15,3 km, budowie miejsc postojowych, lamp solarnych, montażu wiaty dla rowerów.
 
GMINA LASOWICE WIELKIE:
Budowa parkingów typu Parkuj i Jedź w Jasieniu oraz Lasowicach Wielkich. Parking będzie się składał z drogi manewrowej i 10 miejsc postojowych, stanie tam również wiata rowerowa ze stojakami.
 
GMINA KLUCZBORK
Budowa ciągu pieszo – rowerowego w Kluczborku w Al. Pokoju, od ul. Dworcowej do Kościuszki. Budowa ciągu pieszo – rowerowego w Kluczborku wzdłuż Al. Wodnej do ul. Mickiewicza oraz parkingu Park&Drive przy ul. Moniuszki (stare targowisko) dla minimum 52 miejsc parkingowych oraz jezdnie manewrowe, w ramach budowy parkingu wykonana zostanie kanalizacja deszczowa. Budowa ciągu pieszo – rowerowego w Ligocie Dolnej, tj. przedłużenie istniejącej ścieżki przy drodze krajowej nr 42 do ul. Przemysłowej wraz z oświetleniem.
Budowa ścieżki ciągu pieszo-rowerowego w Kluczborku od drogi powiatowej do ul. Sikorskiego. Budowa parkingu "Parkuj i Jedź vis a vis cmentarza przy ul. Opolskiej w Kluczborku. Budowa ciągu pieszo-rowerowego od Kraskowa do ul. Sikorskiego w Kluczborku (2,1 km) ze zjazdami i tzw. opaską pomiędzy ścieżką a istniejącym krawężnikiem. Budowa ciągu pieszego oraz ścieżki rowerowej w Kluczborku od ul. Piłsudskiego do Rynku i od Rynku do ul. Skłodowskiej. Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Katowickiej w Kluczborku do parkingu przy zbiorniku w Ligocie Górnej wraz z budową parkingu Parkuj i Jedź z oświetleniem LED plus kanalizacja deszczowa.
 
POWIAT OLESKI:
Budowa ścieżki rowerowej Warłów - Szemrowice. Budowa drogi rowerowej (20 km ) po trasie byłej linii kolejowej Praszka - Olesno.
Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie drogi rowerowej w miejscowości Kościeliska.
Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Praszka – Pilawy.
Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Praszka - Rozterk.
 
GMINA OLESNO:
Budowa ścieżki rowerowej Grodzisko (ul. Łukowa) – Łomnica wzdłuż drogi krajowej nr 11 (I etap). Rozbudowa skrzyżowania ul. Wygodzkiej z drogą krajową nr 11 - ulicą Lubliniecką w Grodzisku wraz z budową ścieżki rowerowej. Budowa centrum przesiadkowego w Oleśnie przy ul. Sądowej .
 
GMINA PRASZKA:
Budowa ponad 5 km drogi rowerowej Praszka – Aleksandrów, przebiegającej po trasie dawnej kolejki wąskotorowej relacji Wieluń – Praszka.

GMINA DOBRODZIEŃ:
Zakup dwóch autobusów o niskiej emisji spalin.
Budowa 1,13 km ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków - Dobrodzień (ETAP I) . Będzie ona przebiegała od ul. Lipowej do skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą krajową. Ścieżka zostanie doprowadzona do ronda na drodze krajowej nr 46 (obwodnica Dobrodzienia).

 
GMINA ZĘBOWICE:
Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Zębowice - Kadłub Wolny.
 
GMINA RUDNIKI:
Przebudowa centrum przesiadkowego w Rudnikach.
 
POWIAT NAMYSŁOWSKI:
Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze powiatu Namysłowskiego – Budowa infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego – Infrastruktura dla ruchu rowerowego i pieszego.

GMINA NAMYSŁÓW:
Budowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową drogi w Józefkowie.
Budowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową drogi na trasie Michalice – Bukowa Śląska.
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Objeździe Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa chodnika na ciąg pieszo - rowerowy
w Kamiennej. Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego – ulica Sworowskiego w Namysłowie.

GMINA POKÓJ:
Przebudowa węzła przesiadkowego z modernizacją głównego przystanku w miejscowości Pokój.

CCI20170905_00000.jpeg


W dniu 31 października 2017 r. została zawarta umowa na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych niskoemisyjnych autobusów komunikacji miejskiej marki Iveco Bus, typu CBLE4/00, Crossway, model LE Line 12 z wyposażeniem, z firmą ABP BUS & COACH Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, Słupsk, ul. Kowalska 1, na całkowitą wartość brutto: 1.549.800,00 zł, co daje wartość jednostkową za jeden autobus: 774.900,00 zł  brutto.


Przedmiot umowy obejmuje ponadto dostawę i usługi powiązane z dostawą autobusów, tj.:
1) świadczenia wynikające z udzielonej gwarancji jakości, w tym świadczenie serwisu zewnętrznego w okresie gwarancji,
2) dostarczenie dokumentacji wymaganej przez Gminę Dobrodzień oraz aktualizowane i dostosowywanie tej dokumentacji do każdego kolejnego dostarczanego autobusu,
3) przeprowadzenie szkoleń kierowców.


Przedmiotem umowy jest realizacja przedsięwzięcia p.n.: „Wymiana taboru – zakup dwóch niskoemisyjnych autobusów” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.1.1 - Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych w ramach projektu pn: „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” (nr umowy o dofinansowanie RPOP.03.01.01-16-0004/16-00 z dnia 21.06.2017 r. zawartej pomiędzy Województwem Opolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego a Powiatem Kluczborskim). W/w firma została wyłoniona wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.: „Wymiana taboru – zakup dwóch niskoemisyjnych autobusów”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym otwarcie ofert odbyło się 14.09.2017 r. Zgodnie z zawartą umową dostawa pierwszego autobusu nastąpi w terminie od 01.12.2017 r. do 22.12.2017 r., a drugiego w terminie od 02.07.2018 r. do 23.07.2018 r. Autobusy zostaną dostarczone wprost do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Piastowska 25, 46-380 Dobrodzień, który będzie ich użytkownikiem.

[MK]

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.