Strona główna

Pracownicy młodociani

 

Przedsiębiorca składa wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

Od 1 września 2012r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie w wysokości:

 • w przypadki nauki zawodu8.081,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia  będzie krótszy niż 36 miesięcy, kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
 • w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy, przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

            Dofinansowanie kosztów kształcenia ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznawane najdłużej do 31.12.2014r. - w kwocie 4.587,00 zł (wypłacane na mocy przepisów przejściowych).

            Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy (w jednym wniosku pracodawca ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia jednego młodocianego). Pracodawca jest zobowiązany do złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem  kopie dokumentów dotyczących:

- pracodawcy 

 1. potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej (wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do CEIDG),
 2. kopię umowy spółki w przypadku ubiegania się o dofinansowanie przez spółkę,
 3. w przypadku pracodawców będących osobami prawnymi również dokumenty potwierdzające uprawnienie osoby wnioskującej do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie w zakresie czynności prawnych związanych z wnioskiem i załącznikami, a jeżeli wniosek składa pełnomocnik – stosowne pełnomocnictwo;

- osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe -  instruktora praktycznej nauki zawodu – potwierdzenie spełnienie jednego z niżej podanych warunków:

1/ posiada kwalifikacje wymagane od nauczycieli, określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli,

2/ posiada co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego naucza, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego naucza i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, lub ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu,

3/ jeśli nie posiada tytułu mistrza w zawodzie – powinien posiadać przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny, o którym mowa w pkt 2 oraz

 • świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej  albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą  nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub,
 • świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego lub,
 • świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących  w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego lub,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego naucza oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie, nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie którego naucza;

oraz w przypadku, gdy osoba prowadząca przygotowanie zawodowe nie jest pracodawcą, dokumenty potwierdzające, że osoba ta jest osobą prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osobą zatrudnioną u pracodawcy;

- stosunku pracy z młodocianym pracownikiem

 • umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • świadectwo pracy młodocianego pracownika, bądź świadectwa pracy w przypadku gdy młodociany pracownik realizował przygotowanie zawodowe u kilku pracodawców;

- ukończenia przygotowania zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym:

 • świadectwo ukończenia dokształcania teoretycznego (świadectwo Zasadniczej Szkoły Zawodowej gdy młodociany ukończył naukę zawodu albo świadectwo ukończenia gimnazjum gdy młodociany ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy),
 • dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych; w przypadku  gdy uczeń odbywał praktyczną naukę zawodu u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – zaświadczenie o złożonym egzaminie czeladniczym lub świadectwo czeladnicze; albo w przypadku gdy uczeń ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy – zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego.

4.  Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz ustawie z dnia 30.04.2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie. W związku z powyższym wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić informacje, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu  informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311 ze zm.). Informacje należy przekazać poprzez przedłożenie:

 • wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do tego rozporządzenia, wraz ze sprawozdaniami finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości (w tym: bilans finansowy, rachunek zysków i strat oraz informacji dodatkowej),
 • kopii wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanych w roku, w którym ubiega się o pomoc w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Sprawozdania finansowe zobowiązane są przedłożyć podmioty, określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1047 z późn. zm.).

Wnioskodawca, który nie ma obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych, powinien przedstawić oświadczenie , że nie jest zobowiązany do ich sporządzania.

Gdy wnioskodawcą jest spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa lub komandytowo-akcyjny należy uwzględnić sumę wartości pomocy udzielonej:

 1. spółce;
 2. podmiotom będącym odpowiednio wspólnikiem spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komplementariuszem spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej, niebędącym akcjonariuszem, w zakresie w jakim pomoc ta została udzielona w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przez tę spółkę.

W związku z powyższym do wniosku spółki należy dołączyć oświadczenie w zakresie pomocy de minimis spółki jak i oświadczenia wszystkich jej wspólników.

Zgodnie z nowymi przepisami rozporządzenia nr 1407/2013 całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu, nie może przekroczyć 200.000 euro w okresie 3 lat podatkowych.

Rozporządzenie nr 1407/2013 wprowadziło również definicję tzw. pojedynczego przedsiębiorstwa. Pod pojęciem „jednego przedsiębiorstwa” należy rozumieć wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków:

 • jedna jednostka gospodarcza ma w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków;
 • jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej;
 • jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawarta z ta jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki;
 • jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki.

Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa w ww punktach, za pośrednictwem jednej innej jednostki gospodarczej lub kilku innych jednostek gospodarczych również uznawane są za jedno przedsiębiorstwo.

Załączone kopie dokumentów (każda strona) powinny zawierać  potwierdzenie ich zgodności z oryginałem, datę oraz podpis i pieczątkę pracodawcy. Potwierdzenia powinien dokonać pracodawca, bądź osoba uprawniona do reprezentowania wnioskodawcy. Jeżeli potwierdzenia dokonuje osoba posiadająca upoważnienie pracodawcy do potwierdzenia zgodności dokumentów z oryginałem do wniosku, należy dołączyć to   upoważnienie.

Formularze wniosków i druki można pobrać na stronie:

www.bip.dobrodzien.pl/193/mlodociani-pracownicy.html

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.