Strona główna
  • Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP Dobrodzień

 

W dniu 26 października 2017 r. została podpisana umowa na zakup fabrycznie nowego (nieużywanego) lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 2 (zabudowa kontenerowa) wraz ze sprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrodzieniu z P.W. BIBMOT BIK Spółka Jawna, 39-300 Mielec, ul. Drzewieckiego 1, na kwotę brutto: 251200,00 zł.

W/w Wykonawca został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty 209 000 euro na: „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP Dobrodzień”, w którym otwarcie ofert odbyło się 27.09.2017 r. Wykonawca zrealizuje dostawę objętą zamówieniem w terminie: do 40 dni od dnia zawarcia umowy.


[MK]

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.