Strona główna
  • Wymiana taboru – zakup dwóch niskoemisyjnych autobusów

baner_niska-emisja.jpeg

Projekt pn. "Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.1.1 - Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych

 

 

W dniu 31 października 2017 r. została zawarta umowa na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych niskoemisyjnych autobusów komunikacji miejskiej marki Iveco Bus, typu CBLE4/00, Crossway, model LE Line 12 z wyposażeniem, z firmą ABP BUS & COACH Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, Słupsk, ul. Kowalska 1, na całkowitą wartość brutto: 1.549.800,00 zł, co daje wartość jednostkową za jeden autobus: 774.900,00 zł  brutto.


Przedmiot umowy obejmuje ponadto dostawę i usługi powiązane z dostawą autobusów, tj.:
1) świadczenia wynikające z udzielonej gwarancji jakości, w tym świadczenie serwisu zewnętrznego w okresie gwarancji,
2) dostarczenie dokumentacji wymaganej przez Gminę Dobrodzień oraz aktualizowane i dostosowywanie tej dokumentacji do każdego kolejnego dostarczanego autobusu,
3) przeprowadzenie szkoleń kierowców.


Przedmiotem umowy jest realizacja przedsięwzięcia p.n.: „Wymiana taboru – zakup dwóch niskoemisyjnych autobusów” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.1.1 - Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych w ramach projektu pn: „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” (nr umowy o dofinansowanie RPOP.03.01.01-16-0004/16-00 z dnia 21.06.2017 r. zawartej pomiędzy Województwem Opolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego a Powiatem Kluczborskim). W/w firma została wyłoniona wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.: „Wymiana taboru – zakup dwóch niskoemisyjnych autobusów”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym otwarcie ofert odbyło się 14.09.2017 r. Zgodnie z zawartą umową dostawa pierwszego autobusu nastąpi w terminie od 01.12.2017 r. do 22.12.2017 r., a drugiego w terminie od 02.07.2018 r. do 23.07.2018 r. Autobusy zostaną dostarczone wprost do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Piastowska 25, 46-380 Dobrodzień, który będzie ich użytkownikiem.

[MK]

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.