Strona główna

Opracowanie publikacji "Portrety wsi ziemi dobrodzieńskiej. Historia i współczesność"

 

1.jpeg 2.jpeg 2a.jpeg 3.jpeg 4.jpeg 5.jpeg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Projekt realizowany przez Gminę Dobrodzień, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Środki pozyskane za pośrednictwem LGD „Kraina Dinozaurów” w ramach Małych Projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

W dniu 4 maja 2010r. Burmistrz Dobrodzienia Róża Koźlik i Skarbnik Gminy Aniela Kniejska podpisały umowę o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach podpisanej umowy Gmina Dobrodzień otrzyma dotację w wysokości 70 % poniesionych kosztów kwalifikowanych na realizację operacji pt. "Opracowanie publikacji Portrety wsi ziemi dobrodzieńskiej. Historia i współczesność", co stanowi kwotę 24.028,38 zł.

Operacja polega na zgromadzeniu materiałów  związanych z historią i kulturą lokalną poszczególnych miejscowości gminy Dobrodzień, oraz opublikowaniu ich w formie książki. Materiały te zostaną zebrane m.in. poprzez przeprowadzenie wywiadów z mieszkańcami  poszczególnych sołectw. Ważnym elementem realizacji niniejszego projektu jest także rodząca się możliwość promocji gminy Dobrodzień oraz terenu LGD "Kraina Dinozaurów". Głównym celem realizacji operacji jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru gminy Dobrodzień, leżącej na terenie Lokalnej Grupy Działania "Kraina Dinozaurów".

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.