Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
13-12-2017
środa
Dalidy, Juliusza, Łucji
 
 • Fundusz sołecki

 • Plany sołectw na 2018r.

Informacja o wysokości środków funduszu sołeckiego na 2018r.

Lp.

Sołectwo

Liczba mieszkańców ogółem

Wysokość środków przeznaczonych na fundusz sołecki w 2018r.

1

Błachów

232

14.743,52

2

Bzinica Nowa

232

14.951,17

3

Bzinica Stara

435

21.976,84

4

Główczyce

303

17.408,43

5

Gosławice

261

15.954,84

6

Klekotna

206

14.051,34

7

Kocury

296

17.166,16

8

Kolejka

125

11.247,99

9

Ligota Dobrodzieńska

353

19.138,89

10

Makowczyce

233

14.985,78

11

Myślina

1006

34.609,20

12

Pietraszów

236

15.089,61

13

Pludry

1143

34.609,20

14

Rzędowice

512

24.641,75

15

Szemrowice

539

25.576,20

16

Warłów

234

15.020,39

 

RAZEM

6340

311.171,31

ZIPwzory druków wniosek w związku z powstałymi oszczędnościami do 31.10..zip

ZIPwzory druków wniosek zmiana zadań do 31.10..zip

ZIPwzory druków wniosek do 30.09..zip

 

 

 • Plany sołectw na 2017r.

Informacja o wysokości środków funduszu sołeckiego na 2017r.

 

Lp.

Sołectwo

Liczba mieszkańców

Wysokość środków przeznaczonych fundusz sołecki w 2017r.

1

Błachów

232

12.638,12

2

Bzinica Nowa

235

12.725,88

3

Bzinica Stara

432

18.489,10

4

Główczyce

303

14.715,21

5

Gosławice

260

13.457,25

6

Klekotna

206

11.877,49

7

Kocury

270

13.749,80

8

Kolejka

124

9.478,59

9

Ligota Dobrodzieńska

353

16.177,96

10

Makowczyce

233

12.667,37

11

Myślina

1008

29.254,90

12

Pietraszów

246

13.047,69

13

Pludry

1142

29.254,90

14

Rzędowice

511

20.800,23

15

Szemrowice

548

21.882,67

16

Warłów

227

12.491,84

 

RAZEM

6330

262.709,00

 

ZIPwniosek w związku z powstałymi oszczędnościami do 31.10.zip
ZIPwniosek zmiana zadań do 31.10.zip

ZIPwniosek do 30.09.zip

 

 • Plany sołectw na 2016r.

   

   Rada Miejska w Dobrodzieniu zabezpieczyła w budżecie gminy na 2016r. środki dla sołectw na fundusz sołecki w kwocie 250.934,08 zł. Na zebraniach wiejskich w sierpniu i wrześniu  2015r.  mieszkańcy sołectw podjęli uchwały o przeznaczeniu środków na zadania:

   

   

  Lp

  Sołectwo

  Zadania z funduszu sołeckiego na 2015r.

  Środki sołectwa

  na zadania

  Łączna kwota f.s.

  1

   

  Błachów

  1. zakup i montaz urządzeń do ćwiczen dla dorosłych  na plac rekreacyjny w Błachowie przy ul. Opolskiej 25 – siłownia zewnętrzna

  2. zakup i montaż urządzeń dla dzieci: ściana wspinaczkowa, zjeżdżalnia i dwie sprężynki na plac rekreacyjny w Błachowie przy ul. Opolskiej 25

   

   

   5.934,32

   

  6.365,00

   

   

   

  12.299,32

  2

  Bzinica Nowa

  1. zakup wyposażenia sali spotkań w Bzinicy Starej – zadanie wspólne z sołectwem Bzinica Stara

   

  11.963,88

   

  11.963,88

   

  3

   

  Bzinica Stara

  1. zakup wyposażenia sali spotkań w Bzinicy Starej – zadanie wspolne z sołectwem Bzinica Nowa

  2. zakup opału

  3. zakup ogrodzenia altanyna boisku

  4. zakup tłucznia oraz transport na ul. Bieńka

  5. zakup paliwa do kosiarki

  6. spotkanie dyskusyjne mieszkańców sołectwa pn. historia Bzinicy Starej i Bąków ze szczegolnym uwzględnieniem 110 lat OSP Bzinica Stara

   

   

  7.000,00

  3.000,00

  2.200,00

  2.500,00

     500,00

  2.382,44

   

   

  17.582,44

   

  Główczyce

  1. zakup materialow do wykonania ogrodzenia nieruchomości będącej własnościa gm. w Główczycach

  2. zamontowanie lampy przy ul. Dolnej w Główczycach

  3. zakup paliwa do kosiarki i kosy spalinowej

   

   

  12.532,41

    1.000,00

       500,00

   

  14.032,41

  4

  Gosławice

  1. zakup tłucznia bazaltowego do utwardzenia odcinków ul. Topolowej i ul. Stawowej

  2. wyrównanie tłucznia na ww. drogach

   

   

  12.474,52

       300,00

   

  12.774,52

  5

   

  Klekotna

  1. wykonanie oświetlenia przy ul. Dobrodzieńskiej w Rędzinie

   

   

  11.488,68

   

  11.488,68

  6

   

  Kocury

  1. zakup opału

  2. zakup laptopa

  3. zakup i montaż placu zabaw

  4. zakup i montaż siłowni na powietrzu

   

  3.000,00

  2.500,00

  3.400,00

  4.517,44

   

   

  13.417,44

  7

  Kolejka

  1. doprowadzenie prądu do altany

  2. zakup stolika do altany

  3. wykonanie ogrodzenia betonowego z prześwitem od strony ul. Długiej

  4. ocieplenie części altany

  3.000,00

     250,00

  3.500,00

   

  2.194,96

   

   

   

  8.944,96

  8

   

  Ligota Dobrodzień

  ska

  1. zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem podloża przy ul. Wojska Polskiego

  2. wymiana okien w świetlicy

  3. dokończenie remontu świetlicy i przyległych pomieszczeń

   

   

  7.000,00

  4.199,71

  4.174,44

   

   

  15.374,15

  9

  Makowczyce

  1. zamontowanie lampy przy ul. Łąkowej

  2. budowa drogi gminnej ul. Warłowskiej w Makowczycach

    2.000,00

  10.131,60

   

  12.131,60

  10

  Myślina

  1. przebudowa dachu na budynku gminnym przy ul. Przejazdowej 2 w Myślinie

   

   

  27.953,00

   

  27.953,00

  11

  Pietraszów

  1. wykonanie projektu oświetlenia ulicy Gromadzkiej

  2. przebudowa drogi gminnej ulica Kopina

   

   5.000,00

   7.550,90

   

  12.550,90

  12

   

  Pludry

  1. bieg „szlakiem Pluderskich stawów”

  2. zakup torby medycznej dla OSP w Pludrach

  3. zakup sprzętu dla OSP w Pludrach

  4. zakup opału do budynku starej szkoły

  5. spotkanie wielopokoleniowe „Po latach”

  6. zakup i położenie kostki przy budynku starej szkoły

  7. turniej siatkowki plażowej

  8. modernizacja placu zabaw

   

    1.000,00

    5.500,00

    2.500,00

    3.000,00

    3.000,00

  10.000,00

       953.00

    2.000,00

   

   

   

  27.953,00

  13

  Rzędowice

  1. wykonanie projektu i oświetlenia ulicznego przy ulicy Bzionkowskiej i na Bielowiec w Rzędowicach

   

   

  19.790,72

   

   

  19.790,72

   

  Szemrowice

  1. zakup drzwi wejściowych do sali OSP Szemrowice

  2. doposażenie orkiestrydetej w Szemrowicach

  3. budowa pomieszczenia gospodarczego do 25 m2

  4. utwardzenie powierzchni pod pomieszczenie gospodarczego

  5. wykonanie mapki do celów projektowych

  6. utwardzenie drogi łączącej ul. Leśną z ul. Grzybowską

  7. odtworzenie rowu przy ul. Grzybowskiej

  8. zakup paliwa do kosiarek

  9. zakup drzwi do kotłowni OSP Szemrowice

   

    3.400,00

    7.000,00

    3.400,00

    2.200,00

       

         50,00

    1.600,00

    1.500,00

       395,46

    1.000,00

   

   

   

  20.545,46

   

  Warłów

  1. regulacja rowu przydrożnego odwadniającego drogę gminną w miejscowości Warłów

   

  12.131,60

   

   

  12.131,60

   

   

    R   a   z   e  m:

   

               250.934,08

   

   

   

 • Fundusz Sołecki na 2016r. - sołectwa składają wnioski do końca września 2015r.!

  Burmistrz Dobrodzienia informuje, że Rada Miejska w Dobrodzieniu w dniu 05 lutego 2015r. podjęła Uchwałę Nr IV/29/2015 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu soleckiego ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta.

  Wysokość środków stanowiących fundusz sołecki przypadających na poszczególne sołectwa przedstawia się według załączonej informacji.

  Decyzja na temat przeznaczenia środków musi zostać podjęta przez mieszkańców sołectwa do 30.09.2015r. podczas zebrania wiejskiego. Wniosek sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie zadań przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach zadań własnych gminy, w wysokości środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji.

  Uzasadnieniem przyjęcia zadania do realizacji  powinny być argumenty o związku danego zadania z wymogiem poprawy życia mieszkańców danego sołectwa, w ramach zadań własnych gminy. Wniosek może dotyczyć więcej niż jednego zadania, jednakże koszt zadań musi się mieścić w kwocie funduszu i powinien zawierać oszacowanie kosztów ich realizacji i uzasadnienie.

  Sołectwa mogą realizować zadania wspólnie, jednakże każde z sołectw zamierzających wspólnie realizować przedsięwzięcie odrębnie uchwala wniosek. W trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć wniosek o zmianę przedsięwzięć w ramach funduszu. Wnioskowana zmiana nie może spowodować przekroczenia środków przyznanych w uchwale budżetowej. Wniosek o zmianę przedsięwzięć musi zostać uchwalony przez zebranie wiejskie. Przy zmianie przedsięwzięć obowiązują te same zasady jak przy uchwalaniu wniosku.

   Informacja o wysokości środków funduszu sołeckiego na 2016r.

   

  Lp.

  Sołectwo

  Liczba mieszkańców

  Wysokość środków na 2016r.

  1

  Błachów

  240

  12.299,32

  2

  Bzinica Nowa

  228

  11.963,88

  3

  Bzinica Stara

  429

  17.582,44

  4

  Główczyce

  302

  14.032,41

  5

  Gosławice

  257

  12.774,52

  6

  Klekotna

  211

  11.488,68

  7

  Kocury

  280

  13.417,44

  8

  Kolejka

  120

  8.944,96

  9

  Ligota Dobrodzieńska

  350

  15.374,15

  10

  Makowczyce

  234

  12.131,60

  11

  Myślina

  995

  27.953,00

  12

  Pietraszów

  249

  12.550,90

  13

  Pludry

  1140

  27.953,00

  14

  Rzędowice

  508

  19.790,72

  15

  Szemrowice

  535

  20.545,46

  16

  Warłów

  234

  12.131,60

   

  RAZEM

  6312

  250.934,08

  DOCuchwała z zebrania wiejskiego wzór - zał. 4.doc
  DOCwniosek - wzor zał. 1.doc
  DOCLista obecności- zał. 3.doc
  DOCProtokół z zebrania w spr. funduszu soł.wzór- zał. 2.doc
   

 • Plany sołectw na 2015 r.

Rada Miejska w Dobrodzieniu zabezpieczyła w budżecie gminy na 2015r. środki dla sołectw na fundusz sołecki w kwocie 195.748,35 zł. Na zebraniach wiejskich w sierpniu i wrześniu  2014r.  mieszkańcy sołectw podjęli uchwały o przeznaczeniu środków na zadania:

PDFplany solectw na 2015r.pdf

 

 • Fundusz Sołecki na 2015r. - sołectwa składają wnioski do końca września 2014r.!

Burmistrz Dobrodzienia informuje, że Rada Miejska w Dobrodzieniu w dniu 05 lutego 2014r. podjęła Uchwałę Nr XXXI/300/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego na 2015r. 

Wysokość środków stanowiących fundusz sołecki przypadających na poszczególne sołectwa przedstawia się następująco:

 

Nazwa sołectwa                                liczba mieszkańców                           kwota f.s. na 2015r.

 

BŁACHÓW                                                     221                                         11.409,39

BZINICA NOWA                                             242                                         11.978,51

BZINICA STARA                                             420                                         16.802,43

GŁÓWCZYCE                                                  292                                         13.333,54

GOSŁAWICE                                                   258                                         12.412,12

KLEKOTNA                                                     210                                         11.111,29

KOCURY                                                         261                                         12.493,42

KOLEJKA                                                        115                                            8.536,72

LIGOTA DOBRODZIEŃSKA                            351                                         14.932,49

MAKOWCZYCE                                              212                                         11.165,49

MYŚLINA                                                       978                                         27.100,70

PIETRASZÓW                                                242                                         11.978,51

PLUDRY                                                      1.129                                          27.100,70

RZĘDOWICE                                                  491                                         18.726,58

SZEMROWICE                                                523                                         19.593,81

WARŁÓW                                                      225                                         11.517,80

 

RAZEM                                                       6.170                                          240.193,50

 

Decyzja na temat przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego musi zostać podjęta przez mieszkańców podczas zebrania wiejskiego, a wniosek powinien być złożony do 30.09.2014r. Wniosek sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Uzasadnieniem przyjęcia zadania do realizacji  powinny być argumenty o związku danego zadania z wymogiem poprawy życia mieszkańców danego sołectwa, w ramach zadań własnych gminy. Wniosek może dotyczyć więcej niż jednego zadania, jednakże koszt zadań musi się mieścić w kwocie funduszu i powinien zawierać oszacowanie kosztów ich realizacji i uzasadnienie.

Od 20 marca 2014r. obowiązuje nowa ustawa o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 301).

Nowa ustawa umożliwia wspólną realizację przedsięwzięć przez sołectwa, jednakże każde z sołectw zamierzających wspólnie realizować przedsięwzięcie odrębnie uchwala wniosek. W trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć wniosek o zmianę przedsięwzięć w ramach funduszu. Wnioskowana zmiana nie może spowodować przekroczenia środków przyznanych w uchwale budżetowej. Wniosek o zmianę przedsięwzięć musi zostać uchwalony przez zebranie wiejskie. Przy zmianie przedsięwzięć obowiązują te same zasady jak przy uchwalaniu wniosku.

 

DOCwniosek - wzor zał. 1.doc
DOCProtokół z zebrania w spr. funduszu soł.wzór- zał. 2.doc
DOCLista obecności- zał. 3.doc
DOCuchwała z zebrania wiejskiego wzór - zał. 4.doc

 

 


 

Fundusz sołecki w naszej gminie ma już 5 lat

W 2014 roku sołectwa realizowały zadania z funduszu soleckiego na które w budżecie gminy zabezpieczone zostały środki w kwocie 230.848,83 zł. W wyniku wyboru tańszego wykonawcy bądź dokonania tańszego zakupu przez sołectwa, na realizację zaplanowanych zadań wykorzystana została kwota 225.811,29 zł. Fundusz sołecki jest w ostatnim czasie jednym z mechanizmów aktywizacji mieszkańców sołectw. Systematyczna praca przez minione 5 lat przynosi efekty w postaci aktywnej społeczności (w niektórych sołectwach garstki mieszkańców) i widocznych efektów we wszystkich miejscowościach.

1.W sołectwach Bzinica Stara i Bzinica Nowa nadal trwały prace przy terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Bzinicy Starej. Sołectwo Bzinica Stara zakupiło stół do gry szacho-chińczyk, siłownię zewnętrzną, stojak do rowerów oraz drzewka ozdobne. Koszt zadań 14.094,98 zł. Natomiast Sołectwo Bzinica Nowa zakupiło namiot festynowy i komplet stołów z ławkami na kwotę 11.578,76 zł.

2.W Sołectwie Błachów odtworzono rów jednostronnie przy ul. Leśnej na dł. 150 m w dwóch częściach oraz wykonano część ogrodzenia terenu pod rekreację przy ul. Opolskiej 25. Koszt zadań 8.424,58 zł.

3.Sołectwo Główczyce wykonało dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej - ul. Dolnej w Główczycach. Odmulony został rów w Zwozie przy ul. Bielowcowej. Zakupione paliwo i olej zostały wykorzystane w trakcie sezonu letniego do kosiarki w celu wykaszania terenów gminnych. Koszt zadania 12.952,47 zł.

4.Sołectwo Gosławice wykonało projekt i oświetlenie przystanku autobusowego przy ul Lublinieckiej za kwotę 12.020,13 zł.

5.Sołectwo Klekotna wykonało dokumentację projektową przyłącza prądu na działce boiska. Zakupione paliwo do kosiarki zostało wykorzystane w sezonie letnim do koszenia boiska oraz zakupiło nawóz do zasilania roślin i środki ochrony roślin na boisku.  Koszt zadań 10.692,98 zł.

6.Sołectwo Kocury zakupiło wyposażenie do Centrum Aktywności Wiejskiej – stoły i krzesła konferencyjne. Część środków przeznaczono na zakup ekogroszku. Koszt zadań 11.873,71 zł.

7.Na boisku w Kolejce posadowiona została altana drewniana. Koszt zadania 8.177,00 zł.

8.Sołectwo Ligota Dobrodzieńska wyremontowało pomieszczenia przy świetlicy m.in. kuchni, korytarza, wc oraz zakupiło wyposażenie świetlicy: chłodziarkę, filiżanki  i talerzyki. Koszt zadań 14.492,67 zł.

9.Sołectwo Makowczyce wykonało dokumentację projektową kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Głównej za kwotę 10.500,00 zł.

10.W sołectwie Myślina środki przeznaczono na remont kruszywem bazaltowym drogi Sosnowej. Koszt zadania 25.961,40 zł.

11.W Sołectwie Pietraszów wyremontowano część ul. Żużlowej tłuczniem za kwotę 11.293,21 zł.

12.Sołectwo Pludry wykonało projekt i oświetlenie przy ul. Skośnej i ul. Krótkiej oraz zakupiło farby do pomalowania ścian po wymianie okien w budynku starej szkoły. Zadania za kwotę 25.961,28 zł.

13.W sołectwie Rzędowice środki podzielono na zakup kosiarki spalinowej, zaprojektowanie i wykonanie symboli: herbu i pieczęci sołectwa, wymianę ogrodzenia z tyłu placu festynowego przy ul. Dobrodzieńskiej 8 oraz na remont korytarza w budynku przy ul. Dobrodzieńskiej 10. Koszt zadań 18.015,86 zł.

14.Sołectwo Szemrowice zakupiło plastikowy pojemnik na śmieci, wykonany został projekt repliki strażnicy. Przebudowano ul. Wąską. Zakupione paliwo zostało wykorzystane w trakcie sezonu letniego do kosiarek w celu wykaszania terenów gminnych. Koszt zadań 18.764,62 zł.

15.Sołectwo Warłów przeznaczyło środki na utwardzenie kruszywem bazaltowym najbardziej zniszczonych odcinków ul. Polnej za kwotę 11.007,64 zł.

 

PDFUstawa o funduszu sołeckim_2014.pdf

PDFNowelizacja ustawy o funduszu sołeckim_WB.pdf

 

Plany sołectw na 2014r

 Rada Miejska w Dobrodzieniu zabezpieczyła w budżecie gminy na 2014r. środki dla sołectw na fundusz sołecki w kwocie 230.848,83 zł. Na zebraniach wiejskich w sierpniu i wrześniu  2013r.  mieszkańcy sołectw podjęli uchwały o przeznaczeniu środków na zadania:

 

 

Lp.

Sołectwo

Kwota f.s.

Zadania z funduszu sołeckiego na 2014r.

Środki sołectwa

na zadania

1.

 

Bzinica Stara

 

16.096,07

 • Zakup stołu do gry szacho-chińczyk
 • zakup sprzętu agd
 • zakup przyrządu do ćwiczeń (siłownia zewnętrzna)
 • zakup piasku na plac zabaw
 • zakup stojaków na rowery
 •  zakup drzewek ozdobnych

  4.000,00

  3.000,00

  4.500,00

 

  2.000,00

  1.000,00

  1.596,07

2.

 

Bzinica Nowa

 

11.578,79

 • Zakup namiotu festynowego  
 • zakup kompletu stołów z ławkami

8.300,00

3.278,79

3.

 

Błachów

 

10.929,75

 • Odtworzenie rowu jednostronnie przy ul. Leśnej na dł. 150 m  w dwóch częściach ulicy
 • wykonanie części ogrodzenia terenu pod rekreację przy ul. Opolskiej 25
 • udrożnienie przepustu pod ul. Opolską na wysokości domu nr 9

 

900,00

7.529,75

2.500,00

4.

 

Główczyce

 

12.954,74

 • Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Główczyce ul. Dolna
 • odmulenie rowu w m. Zwóz ul. Bielowcowa
 • zakup paliwa , oleju i serwis kosiarek

 

 

11.000,00

 1.000,00

 954,74

5.

 

Gosławice

 

12.020,13

 • Projekt i wykonanie oświetlenia przystanku autobusowego przy ul. Lublinieckiej

 

12.020,13

6.

 

Klekotna

 

10.696,10

 • Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza prądu na działce boiska w Klekotnej
 • zakup paliwa do kosiarki
 • zakup nawozów do zasilania roślin i środków ochrony roślin – na boisku i przy placu zabaw

 

  10.200,00

       246,10

       250,00

7.

 

Kocury

 

11.890,33

 • Zakup krzeseł konferencyjno-bankietowych
 • zakup stołów bankietowo-konferencyjnych
 • zakup węgla - ekogroszku

 

  4.014,00

  3.185,70

  4.690,63

8.

 

Kolejka

 

8.177,85

 • Wykonanie i montaż altanki drewnianej wraz z wykonaniem podłoża drewnianego pod altankę

 

  8.177,25

9.

 

Ligota Dobrodzieńska

 

14.512,43

 • Zakup wyposażenia świetlicy m.in. chłodziarki, filiżanek, talerzyków
 • remont pomieszczeń przy świetlicy m.in. wc, kuchni, korytarza – usługa
 • mapka geodezyjna

 

  1.650,00

12.812,43

       50,00

     

10.

 

Makowczyce

 

10.929,75

 • Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Głównej w Makowczycach

 

10.929,75

11.

 

Myślina

 

25.961,40

 • Remont kruszywem bazaltowym drogi Sosnowej w Myślinie - usługa

 

25.961,40

12.

 

Pietraszów

 

11.293,21

 • Remont części ul. Żużlowej w Pietraszowie tłuczniem

 

11.293,21

13.

 

Pludry

 

25.961,40

 • Projekt i wykonanie oświetlenia przy ul. Skośnej i ul. Krótkiej w Pludrach
 • pomalowanie ścian po wymianie okien w budynku starej szkoły w Pludrach

 

25.600,00

361,40

14.

 

Rzędowice

 

18.069,14

 • Zakup kosiarki spalinowej
 • zaprojektowanie i wykonanie symboli: herbu i pieczęci sołectwa Rzędowice
 • wymiana ogrodzenia z tyłu placu festynowego przy ul. Dobrodzieńskiej 8 – usługa
 • remont korytarza w budynku przy ul. Dobrodzieńskiej 10 – usługa
 • mapka geodezyjna

 

  3.480,00

  3.000,00

  5.200,00

  6.339,14

 

 50,00

15.

 

Szemrowice

 

18.770,10

 • Zakup plastikowego pojemnika na śmieci
 • wykonanie projektu repliki strażnicy
 • przebudowa ul. Wąskiej w Szemrowicach
 • zakup paliwa do kosiarek

 

      150,00

    3.250,00

  15.000,00

       370,10

16.

 

Warłów

 

11.007,64

 • Utwardzenie kruszywem bazaltowym najbardziej zniszczonych odcinków ul. Polnej w Warłowie – usługa

 

11.007,64

 

 

 

Razem

230.848,83

 

Informacja o Funduszu Sołeckim na 2014r. - wnioski do 30 września!

Burmistrz Dobrodzienia informuje, że Rada Miejska w Dobrodzieniu w dniu 08 lutego 2013r. podjęła Uchwałę Nr XXII/231/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego na 2014r.
Wysokość środków stanowiących fundusz sołecki przypadających na poszczególne sołectwa przedstawia się następująco:

  

Nazwa sołectwa

Liczba mieszkańców

Kwota funduszu sołeckiego na 2014r.

1.

Błachów

221

10.929,75

2.

Bzinica Nowa

246

11.578,79

3.

Bzinica Stara

420

16.096,07

4.

Główczyce

299

12.954,74

5.

Gosławice

263

12.020,13

6.

Klekotna

212

10.696,10

7.

Kocury

258

11.890,33

8.

Kolejka

115

8.177,85

9.

Ligota Dobrodzieńska

359

14.512,43

10.

Makowczyce

221

10.929,75

11.

Myślina

956

25.961,40

12.

Pietraszów

235

11.293,21

13.

Pludry

1.122

25.961,40

14.

Rzędowice

496

18.069,14

15.

Szemrowice

523

18.770,10

16.

Warłów

224

11.007,64

 

Razem:

6.170

230.848,83

 

Decyzja na temat przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego musi zostać podjęta przez mieszkańców do 30.09.2013r. podczas zebrania wiejskiego. Wniosek sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
Zadania z funduszu sołeckiego muszą być realizowane na terenie sołectwa, w którym mieszkańcy podejmują decyzję o jego wydatkowaniu. Uzasadnieniem przyjęcia zadania do realizacji  powinny być argumenty o związku danego zadania z wymogiem poprawy życia mieszkańców danego sołectwa, w ramach zadań własnych gminy. Wniosek może dotyczyć więcej niż jednego zadania, jednakże koszt zadań musi się mieścić w kwocie funduszu. Wniosek powinien zawierać oszacowanie kosztów ich realizacji i uzasadnienie.

DOCZał. 1 wniosek - wzór.doc

DOCZał. 2 protokół z zebrania w spr. funduszu soł. - wzór.doc

DOCZał. 3 lista obecności.doc

DOCZał. 4 uchwała z zebrania wiejskiego - wzór.doc

 

 


Co się działo w sołectwach w 2013r.

Na 2013r. w budżecie gminy  realizację zadań z funduszu sołeckiego zabezpieczone zostały środki w kwocie 189.262,44 zł. W wyniku wyboru tańszego wykonawcy bądź dokonania tańszego zakupu przez sołectwa, na realizację zaplanowanych zadań wykorzystana została kwota 184.473,83 zł. Wyodrębnienie środków z funduszu sołeckiego dla każdego sołectwa służy większej integracji mieszkańców sołectw i aktywizacji inicjatyw lokalnych.

1.Sołectwa Bzinica Stara i Bzinica Nowa kontynuowały prace przy terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Bzinicy Starej. Sołectwo Bzinica Stara zakupiło kosiarkę, siatkę ocynkowaną i akcesoria do wykonania ogrodzenia terenu rekreacyjnego. Koszt zadań 14.859,34 zł. Natomiast Sołectwo Bzinica Nowa zaplanowało zakup bramy, furtki i  materiałów do ogrodzenia terenu na kwotę 10.190,60 zł.

2.W Sołectwie Błachów wykonano przepust przy ul. Zamkniętej i odtworzono rów przy ul. Szkolnej. Koszt zadań 6.930,00 zł.

3.Sołectwa Główczyce i Gosławice wspólnie wyremontowały budynek gminny w Główczycach. Sołectwo Główczyce zakupiło materiał do wykonania ocieplenia i tynkowania elewacji budynku gminnego w Główczycach. Koszt zadania 11.754,99 zł. Sołectwo Gosławice  przeznaczyło środki na wykonanie prac na kwotę 10.948,13 zł.

4.Na boisku w sołectwie Klekotna została posadowiona drewniana altana wraz z podlożem. Koszt zadania 9.529,00 zł.

5.Sołectwo Kocury postanowiło podzielić środki na zakup wyposażenia dla OSP oraz na zakup wyposażenia - sprzętu agd do Centrum Aktywności Wiejskiej. Koszt zadań 10.903,52 zł.

6.Sołectwo Kolejka rozpoczęło urządzanie placu zabaw i miejsca spotkań dla mieszkańców. Wykonano ogrodzenie terenu od strony pola, zamontowano furtkę oraz wykonana została rekultywacja terenu boiska. Koszt zadania 7.375,06 zł.

7.Sołectwo Ligota Dobrodzieńska również urządzało boisko. Środki zostały przeznaczone na zakup siatki i wykonanie dalszej części ogrodzenia. Na boisku posadowiono 2 bramki. Koszt zadań 11.855,85 zł.

8.W sołectwie Makowczyce utwardzono kruszywem tłuczniowym nawierzchnię najbardziej zniszczonych odcinków drogi łączącej Makowczyce z Turzą za kwotę 10.099,36 zł.

9.Sołectwo Myślina część środków przeznaczyło na remont nawierzchni ul. Leśnej tłuczniem, a pozostałą część środków na wykonanie i montaż wiaty przystankowej wraz podłożem. Koszt zadań 23.651,90 zł.

10.W Sołectwie Pietraszów wykonano dokumentację i oświetlenie drogowe przy ul. Piła. Koszt zadania 10.264,92 zł.

11.Sołectwo Pludry kontynuowało budowę kotłowni przy starej szkole w Pludrach. Koszt zadania 23.572,70 zł.

12.W sołectwie Rzędowice środki podzielono na dokumentację i wykonanie oświetlenia ul. Dolnej w Bzionkowie, wykonanie drzwi wewnętrznych w budynku przy ul. Dobrodzieńskiej 10, gdzie mieści się świetlica i na zakup lodówko-zamrażarki. Część środków przeznaczono na remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej dróg na Pustkowiu. Koszt zadań 16.485,24 zł.

13.Sołectwo Szemrowice zakupiło meble do świetlicy w budynku OSP, sprzęt przeciwpożarowy oraz dwa blaszane garaże na teren OSP. Do utwardzenia terenu pod garaże zakupione zostało kruszywo. Wykonano przyłącze wodne na boisku. Zakupione paliwo zostało wykorzystane w trakcie sezonu letniego do kosiarek w celu wykaszania terenów gminnych. Koszt zadań 17.139,90 zł.

14.Sołectwo Warłów przeznaczyło środki na utwardzenie nawierzchni ul. Polnej za kwotę 10.052,05 zł.

 

 

Informacja o wysokości środków funduszu sołeckiego na 2013 r.

Przedsięwzięcia mieszkańców sołectw w 2013r.

 

Na 2013r. zabezpieczone zostały środki w kwocie 189.262,44 zł. W wyniku wyboru tańszego wykonawcy, bądź dokonania tańszego zakupu przez sołectwa na realizację zaplanowanych zadań wykorzystana została kwota 184.473,83 zł.

 

Lp.

Sołectwo

Wykonane zadania z funduszu sołeckiego w 2013r.

Koszt zadań

1.

Bzinica Stara

 • zakup kosiarki,
 • zakup siatki ocynkowanej, akcesoriów do wykonania ogrodzenia

 

  8.000,00

  6.859,34

 

2.

Błachów

 • wykonanie przepustu na ul. Zamkniętej,
 • odtworzenie rowu przy ul. Szkolnej

 4.674,00

 2.256,00

 

3.

Główczyce

 • zakup materiałów do wykonania ocieplenia i tynkowania elewacji budynku gminnego w Główczycach

 

 

11.754,99

4.

Klekotna

 • zakup i montaż altanki
 • zakup materiału do wykonania podłoża betonowego pod altanę

 

  7.949,99

  1.579,01

5.

Kocury

 • zakup wyposażenia dla OSP
 • zakup wyposażenia Centrum Aktywności Wiejskiej

 

  4.000,00

  6.903,52

6.

Kolejka

 • Rekultywacja terenu boiska
 • wykonanie ogrodzenia części terenu boiska i montaż siatki wraz z furtką

 

  4.298,40

  3.076,66

7.

Ligota Dobrodzieńska

 • zakup i montaż siatki do ogrodzenia dalszej części boiska
 • urządzenie boiska – zakup i montaż bramek

 

  5.875,85

  5.980,00

     

8.

Makowczyce

 • utwardzenie kruszywem drogę łączącą Makowczyce z Turzą- najbardziej zniszczonego odcinka drogi

 

10.099,36

9.

Myślina

 • Zakup i montaż wiaty przystankowej oraz wykonanie podłoża pod wiatą
 • zakup i utwardzenie tłuczniem ul. Leśnej w Turzy

 

13.500,00

 

10.151,90

10.

Pietraszów

 • Oświetlenie na Pile (dokumentacja i wykonanie oświetlenia drogowego)

 10.264,92

11

Pludry

 • Budowa kotłowni przy starej szkole ul. Szkolna w Pludrach

23.572,70

12

Rzędowice

 • Wykonanie oświetlenia w Bzionkowie
 • zakup kamienia na drogi na Pustkowie
 • wykonanie 2 szt. drzwi wewnętrznych
 • zakup lodówko-zamrażarki

10.000,00

  3.499,89

  1.799,98

  1.185,37

 

13

Szemrowice

 • Zakup mebli do świetlicy w budynku OSP Szemrowice
 • wykonanie przyłącza wodnego na boisku
 • zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Szemrowice
 • zakup paliwa do kosiarek
 • zakup 2 garaży blaszanych na teren OSP Szemrowice
 • zakup kamienia do utwardzenia terenu pod garaże

 

  2.500,00

  2.497,56

  1.999,73

      462,61

  8.450,00

  1.230,00

14

Warłów

 • Utwardzenie nawierzchni ul. Polnej w Warłowie

10.052,05

 

                                                      RAZEM

 

184.473,83

 

 

W związku z opublikowaniem przez GUS informacji dot. liczby ludności według stanu na dzień 31 grudnia 2011r. koniecznej dla wyliczenia kwoty bazowej niezbędnej do określenia wysokości środków funduszu sołeckiego, ostateczna wysokość środków funduszu sołeckiego na 2013 r. dla poszczególnych sołectw w gminie przedstawia się następująco:

 

Nazwa sołectwa

Liczba mieszkańców

Kwota funduszu sołeckiego na 2013r.

1.

         Bzinica Stara

432

14.948,00

2.

Błachów

221

9.957,44

3.

Bzinica Nowa

251

10.667,00

4.

Główczyce

297

11.754,99

5.

Gosławice

265

10.998,13

6.

Klekotna

205

9.579,01

7.

Kocury

261

10.903,52

8.

Kolejka

114

7.426,69

9.

Ligota Dobrodzieńska

359

13.221,41

10.

Makowczyce

227

10.099,36

11.

Myślina

957

23.651,90

12.

Pietraszów

234

10.264,92

13.

Pludry

1136

23.651,90

14.

Rzędowice

497

16.485,37

15.

Szemrowice

530

17.265,88

16.

Warłów

225

10.052,05

 

                                         Razem:

6.211

210.927,57

 

Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwałą Nr XIII/123/2012 z dnia 23 lutego 2012 roku wyodrębniła w budżecie gminy Dobrodzień na rok 2013 środki stanowiące fundusz sołecki. Nie oznacza to, że środki dla poszczególnych sołectw zostaną automatycznie zaplanowane w budżecie. Aby tak się stało sołectwo do dnia 30 września 2012r. powinno złożyć wniosek do Burmistrza Dobrodzienia ze wskazaniem zadań (uchwalonych przez zebranie wiejskie) przewidzianych do realizacji na obszarze danego sołectwa wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. Przedsięwzięcia jakie może ze środków funduszu sołeckiego realizować sołectwo muszą być zadaniami własnymi gminy, mają służyć poprawie życia mieszkańców i muszą być zgodne ze strategia rozwoju gminy.

Inicjatorem wniosku przedstawionego na zebraniu może być sołtys, rada sołecka albo 15 pełnoletnich  mieszkańców sołectwa.

Obliczona według ustawowego wzoru wielkość środków dla poszczególnych sołectw w naszej gminie przedstawia się następująco:

 

Lp.

Nazwa sołectwa

Liczba mieszkańców

Kwota funduszu sołeckiego na 2013 rok

1

Błachów

221

     9.816,54

2

Bzinica Stara

432

14.736,47

3

Bzinica Nowa

251

10.516,06

4

Główczyce

297

11.588,65

5

Gosławice

265

10.842,50

6

Klekotna

205

 9.443,47

7

Kocury

261

10.749,23

8

Kolejka

114

  7.321,60

9

Ligota Dobrodzieńska

359

13.034,31

10

Makowczyce

227

 9.956,44

11

Myślina

957

23.317,20

12

Pietraszów

234

10.119,66

13

Pludry

1136

23.317,20

14

Rzędowice

497

16.252,09

15

Szemrowice

530

17.021,56

16

Warłów

225

  9.909,81

 

Łącznie środki z funduszu sołeckiego wynoszą 207.942,79 zł.

DOCprotokół z zebrania aktualny.doc
DOCWniosek FUNDUSZ SOŁECKI 2013.doc
DOCUchwała FUNDUSZ SOŁECKI 2013.doc

 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52 poz. 420 z późn. zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu od 2009 r. podejmuje uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Dobrodzień na kolejny rok środków stanowiących fundusz sołecki. Fundusz sołecki nie jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, w związku z czym przedsięwzięcia finansowane z tych środków ujęte są w budżecie gminy i realizowane są przez Burmistrza Dobrodzienia jak pozostałe zadania budżetu.

Środki funduszu przeznaczone mogą być na realizacje przedsięwzięć, które są  zadaniami gminy, służą  poprawie warunków życia mieszkańców sołectw, a jednocześnie są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Na co można przeznaczyć środki funduszu sołeckiego?

Środki z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację tych zadań gminy, które będą służyły poprawie życia mieszkańców danego sołectwa. Jeżeli mieszkańcy zdecydują, to mogą wspomóc wykonanie zaplanowanych zadań  poprzez własną pracę społeczną.

Warunki przyznania środków z funduszu sołeckiego.

Warunkiem przyznania w danym roku środków z funduszu sołeckiego jest złożenie do Burmistrza wniosku przez sołectwo. W tym celu należy zwołać zebranie wiejskie, na którym uchwalony zostanie wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. Wniosek sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek powinien wskazywać przedsięwzięcia przewidywane do realizacji na terenie sołectwa w ramach środków jakie są określone na sołectwo. Wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo zależy od liczby jego stałych mieszkańców oraz od wskaźnika dochodów bieżących gminy na jednego mieszkańca w gminie.

Wniosek powinien zawierać oszacowanie kosztów zadań oraz uzasadnienie, które jest obowiązkowym elementem wniosku. Wysokość kosztów wskazanych we wniosku nie może być wyższa niż ta, która została określona dla danego sołectwa. Informacja o wysokości przysługujących środków dla danego sołectwa przekazana jest przez Burmistrza każdemu sołtysowi do dnia 31 lipca danego roku.

Uchwalony wniosek przez zebranie wiejskie powinien zostać złożony do Burmistrza w terminie do 30 września danego roku. W razie gdy wniosek nie spełnia warunków formalnych, może być przez Burmistrza odrzucony, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Poinformowany o tym sołtys, również w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, może wniosek podtrzymać kierując go do Rady Miejskiej za pośrednictwem Burmistrza. Rada Miejska rozpatruje podtrzymany wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Rozstrzygnięcie rady w tej sprawie jest dla Burmistrza wiążące.

Rada Miejska uchwalając budżet odrzuca wnioski sołectw w przypadku, gdy zamierzone zadania nie są zadaniami własnymi gminy, nie służą poprawie warunków życia mieszkańców i nie są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Środków z funduszu sołeckiego nie można wydać w następnym roku.

Ustawa o funduszu sołeckim nie przewiduje żadnej możliwości zmiany przeznaczenia środków ujętych we wniosku, a zatem przedsięwzięcia ujęte we wniosku uchwalonym przez zebranie wiejskie i zatwierdzonym przez organy gminy, nie mogą być zmienione w trakcie roku budżetowego.

W dniu 18.03.2011r. Rada Miejska w Dobrodzieniu podjęła Uchwałę Nr V/40/2011 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Dobrodzień na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki.

Wysokość środków funduszu sołeckiego na 2012r. przypadająca na poszczególne sołectwa jest następująca:

Lp.

Sołectwo

Lm

Fundusz sołecki na 2012r.

1.

Bzinica Stara, Bąki

441

   14.132,58

2.

Błachów

218

     9.215,94

3.

Bzinica Nowa

245

     9.811,23

4.

Główczyce-Zwóz

301

   11.045,90

5.

Gosławice

263

   10.208,09

6.

Klekotna

211

     9.061,60

7.

Kocury-Malichów

258

   10.097,85

8.

Kolejka

112

     6.878,88

9.

Ligota Dobrodzieńska

371

   12.589,24

10.

Makowczyce

224

     9.348,22

11.

Myślina-Turza

954

   22.047,70

12.

Pietraszów

235

     9.590,75

13.

Pludry

1149

   22.047,70

14.

Rzędowice

482

   15.036,53

15.

Szemrowice

529

   16.072,77

16.

Warłów

230

     9.480,51

 

Razem

6223

 196.665,49

 

Realizacja wniosków sołectw może nastąpić po dokonaniu następujących formalności:

 1. Pisemnym zgłoszeniu w Referacie Organizacyjno-Samorządowym o zamiarze realizacji danego zadania, ze wskazaniem wykonawcy zadania, bądź adresu sklepu, hurtowni itp.
 2. Po otrzymaniu zlecenia na którym zostanie podana nazwa zadania i kwota na zadanie, bądź po sporządzeniu umowy ( w zależności od zadania, przedsięwzięcia, wartości zadania), można przystąpić do realizacji.
 3. Faktury powinny być wystawiane na:  GMINA DOBRODZIEŃ,  46-380 Dobrodzień, Plac Wolności 1, NIP: 5761557210.

Wszystkie faktury - płatne przelewem.

 1. Po otrzymaniu faktury od wykonawcy zadania/ po dokonaniu zakupu sołtys powinien ją opisać na odwrocie podając:
  • co konkretnie zostało zakupione lub wykonane,
  • w jakim celu zakupiono dany towar lub gdzie dana usługa została wykonana,
  • złożyć podpis, pieczątkę sołtysa i przedłożyć fakturę w Urzędzie Miejskim (biuro nr 14 bądź w sekretariacie).

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt:

Referat Organizacyjno-Samorządowy
w Urzędzie Miejskim
Plac Wolności 1
46-380 Dobrodzień
pok. Nr 14
Tel. 34/35 75 100 – 102 wew. 41

Sołectwa zrealizowały zadania w 2012r.

            Rada Miejska w budżecie gminy na 2012r. na realizację zadań z funduszu sołeckiego przeznaczyła kwotę 196.665,49 zł. Na zebraniach we wrześniu roku 2011, sołectwa zdecydowały o zadaniach, które były realizowane w bieżącym roku.

 1. Sołectwo Błachów przeprowadziło remont przepustu na drodze łączącej ulicę Opolską z drogą łączącą wioski Błachów z Ligota Dobrodzieńską oraz remont nawierzchni najbardziej zniszczonych odcinków ul. Zamkniętej. Koszt zadań 6.006,18 zł.
 2. Sołectwo Bzinica Nowa  środki przeznaczyło na prace wykończeniowe przy altanie w Bzinicy Starej – wykonanie podbitki z pomalowaniem altany oraz na czyszczenie rowów, dokończenie rozpoczętych prac- zadanie w trakcie realizacji. Koszt zadań 9.811,18 zł.
 3. Sołectwo Bzinica Stara wykonało pokrycie blachodachówką pokrycie dachowe i założenie rynien  altany reakreacyjnej na boisku w Bzinicy Starej oraz zakupiło kosę spalinową- wykaszarkę. Koszt zadań 14.130,86 zł.
 4. Solectwo Główczyce zaplanowało sporządzenie dokumentacji projektowej ul. Bielowcowej w Zwozie. Koszt zadania 11.045,90 zł.
 5. W sołectwie Gosławice utwardzono kruszywem drogę gminną równoległą do ul. Krótkiej ok. 800 m. Koszt zadania 9.333,20 zł.
 6. Sołectwo Kolejka środki przeznaczyło na wykonanie zatoki postojowej – poszerzenie drogi na zakręcie. Koszt zadania 5.000,00 zł.
 7. Sołectwo Klekotna zakupiło siatkę do ogrodzenia placu zabaw od strony pola oraz ławki do siedzenia na boisku i przy huśtawce. Wykonana została rekultywacja terenu boiska, a mieszkańcy obsadzili plac zabaw krzakami ozdobnymi. Koszt zadań 9.048,75 zł.
 8. Sołectwo Kocury przeznaczyło część środków na czyszczenie rowów przydrożnych przy gruntach gminnych oraz na zakup sprzętu dla jednostki OSP Kocury-Malichów. W ramach środków zakupiło kosiarkę Viking oraz kosę spalinową STIHL. Koszt zadań 10.095,85 zł.
 9. Sołectwo Ligota Dobrodzieńska zakupiło siatkę  i wykonało ogrodzenie części boiska. Koszt zadania 12.584,62 zł.
 10. W Sołectwie Makowczyce utwardzono i wyrównano kruszywem bazaltowym ul. Łąkową od asfaltu w kierunku Myśliny. Koszt zadania 8.403,50 zł.
 11. Sołectwo Myślina zaplanowało remont chodnika przy ul. Kolejowej w Myślinie i Turzy za kwotę 22.047,70 zł.
 12. W Sołectwie Pietraszów wykonano oświetlenie drogowe w miejscowości Liszczok przy ul. Zawadzkiej. Kosz zadania 9.550,00 zł.
 13. Sołectwo Pludry podzieliło środki na remont parteru budynku starej szkoły oraz na projekt i budowę kotłowni przy starej szkole w Pludrach. Koszt zadań 22.047,70 zł.
 14. Sołectwo Rzędowice wykonało remont sali przy ul. Dobrodzieńskiej 10. Zakupiło materiały do pomalowania płotu przy placu zabaw i wybrukowano kostką przystanek i obejście wokół przystanku na Pustkowiu przy ul. Mostowej. Koszt zadań 15.036,52 zł.
 15. Sołectwo Szemrowice podzieliło środki na remont świetlicy w budynku OSP w Szemrowicach, zakup wyposażenia do świetlicy (krzesła, gry, zamrażarkę), sprzęt przeciwpożarowy dla OSP Szemrowice  oraz paliwo do kosiarek. Koszt zadań 16.072,69 zł.
 16. W sołectwie Warłów przeprowadzono remont dróg gminnych – utwardzenie i wyrównanie kruszywem. Koszt zadania 9.476,17 zł.

 

 

 • Realizacja funduszu sołeckiego w 2010r.

W 2010r. na realizację zadań z funduszu sołeckiego przeznaczona została kwota 159.156,07 zł  w ramach której sołectwa wykonały zaplanowane zadania.

1.      Sołectwo Bzinica Stara, Bąki zakupiło tłuczeń na wyrównanie dróg gminnych. Przygotowane zostało podłoże pod zadaszenie tzw. grzybka na boisku w Bzinicy Starej - zakupiona została kostka oraz zakupiono drewno i pozostałe materiały do wykonania zadaszenia. Koszt zadania 12.500,13 zł.

2.      W Sołectwie Błachów udrożniono rowy gminne na dł. 1093 m. Koszt zadania 8.567,95 zł.

3.      Sołectwo Bzinica Nowa zakupiło elementy do budowy tzw. grzybka na boisku w Bzinicy Starej – zapłaciło pocięcie drewna i zakupiło pozostałe materiały do wykonania zadaszenia. Oczyszczono rów odwadniający od ul. Spółdzielczej w kierunku  Pluder na dł. około 1000 m. Koszt zadania 8.842,87 zł.

4.      Sołectwo Główczyce-Zwóz wykonało remont dwóch łazienek (wc) w budynku OSP i Stowarzyszenia Rozwoju Wsi oraz zakupiło komplet szklanek do świetlicy. Koszt zadania 10.325,47 zł.

5.      W sołectwie Gosławice utwardzono tłuczniem bazaltowym grubym drogi gminne. Koszt zadania 9.109,09 zł.

6.      Sołectwo Klekotna zakupiło wyposażenie świetlicy OSP: 30 krzeseł, stoły, dzbanek i naczynia oraz farbę do malowania ścian świetlicy. Na boisko zakupiono huśtawkę i zjeżdżalnię. Koszt zadania 8.330,80 zł.

7.      Sołectwo Kocury-Malichów dofinansowało do wykonania projektu Centrum Aktywności Wiejskiej wraz z remizą OSP w Kocurach. Koszt zadania 9.127,16 zł.

8.      Sołectwo Kolejka zakupiło kostkę pod zadaszenie tzw. grzybka na boisku w Bzinicy Starej, odmalowało dzwon ostrzegawczy i konstrukcję jego zamontowania. Wyczyszczony został rów gminny przy ul. Długiej od strony wsi w kierunku Bzinicy Starej. Koszt zadania 6.165,08 zł.

9.      Sołectwo Ligota Dobrodzieńska środki przeznaczyło na wyremontowanie i wyposażenie świetlicy. Zakupiono panele podłogowe, zakupiono i zamontowano drzwi wejściowe  i wykonano zadaszenie nad drzwiami wejściowymi. Zakupiony został stół bilardowy, stoły i krzesła oraz gry planszowe. Koszt zadania 11.200,71 zł.

10.  Sołectwo Makowczyce wykonało dokumentacje projektową na przebudowę dróg gminnych Łąkowej i Słonecznej. Koszt zadania 8.540,00 zł.

11.Sołectwo Pietraszów przeprowadziło remont ul. Rodzinnej na odcinku 40 m od ul. J. Figla. Koszt zadania 8.807,42 zł.

12.  Sołectwo Pludry przymierzyło się do wyremontowania boiska sportowego: zakupiono siatkę ogrodzeniową, zakupiono folię i piasek pod boisko do siatkówki plażowej, zakupiono rury betonowe na remont mostka do furtki boiska. Wykonano projekt przyłącza sieci wodociągowej biegnącej wzdłuż ul. wojewódzkiej oraz wykonano przyłącze wodociągowe na boisko sportowe poprzez przewiert pod ul. dł. 10 m i przeciągnięcie przewodu o dł. 60 m. Koszt zadania 19.957,42 zł.

13.  Sołectwo Rzędowice wykonało remont zadaszenia przy starej stodole na muzeum maszyn i sprzętu rolniczego. Koszt zadania 13.501,00 zł.

14.  Sołectwo Szemrowice zakupiło kosiarkę samobieżną, kombinezony i rękawice na szerszenie. Dokonało wymiany hydrantu, poszerzenia mostka u wylotu ul. Strażackiej na ul. Wiejską, zakupiło pokrywę na zbiornik ścieków przy budynku remizy OSP. Zamówiona i zamontowana została brama wjazdowa na plac remizy strażackiej z południowej części budynku. Koszt zadania 14.540,40 zł.

15.  Sołectwo Warłów środki przeznaczyło na remont mostu betonowego przy ul. Polnej. Koszt zadania 8.547,97 zł.

Wniosek Sołectwa Myślina-Turza został odrzucony w wyniku weryfikacji. Zaplanowane zadanie – remont chodnika przy drodze powiatowej ul. Kolejowej na długości od Szkoły Podstawowej w Turzy w kierunku skrzyżowania z ulicą Opolską nie spełnia warunku określonego w art. 1 ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim, albowiem zadanie we wniosku powinno być zadaniem własnym gminy, a wyremontowanie chodnika wzdłuż ulicy Kolejowej w Turzy jest zadaniem powiatu.

 

 • Realizacja  funduszu sołeckiego w 2011r.

W 2011r. z budżetu gminy na realizację zadań funduszu sołeckiego przeznaczona została kwota 185.325,49 zł. Sołectwa podjęły decyzje o wykonaniu  następujących przedsięwzięć.

1.      Sołectwo Bzinica Stara, Bąki wykonało konstrukcję altany „Grzybka” w Bzinicy Starej i położyło kostkę brukową pod zadaszenie. Koszt zadań 13.179,61 zł.

2.      Sołectwo Błachów środki przeznaczyło na wykonanie utwardzenia nawierzchni powierzchni podwórka przy budynku wielorodzinnym w Błachowie przy ul. Opolskiej 25. Koszt zadania 8.776,05 zł.

3.      Sołectwo Bzinica Nowa zakupiło 5 kompletów ław biesiadnych (ławy i stoły) do altany w Bzinicy Starej oraz oczyszczone zostały rowy odwadniające przy ul. Spółdzielczej z namułu  wraz z profilowaniem dna i skarp oraz wykoszono, usunięto zarośla i krzaki. Koszt zadań 8.448,75 zł.

4.      Sołectwo Główczyce-Zwóz zakupiło kosiarkę samojezdną Stiga Estate, kosę spalinową firmy Stihl, karnister, linkę oraz paliwo do kosiarki. Koszt zadań 10.433,81 zł.

5.      W sołectwie Gosławice utwardzono kruszywem drogi gminnej ul. Szkolnej, ul. Stawowej oraz drogi dojazdowej do pól równoległej do ul. Krótkiej. Koszt zadania 9.709,24 zł.

6.      Sołectwo Klekotna zakupiło siatkę, słupki, napinacze do ogrodzenia boiska. Koszt zadania 8.636,82 zł.

7.      Sołectwo Kocury Malichów zaplanowało wykonanie oświetlenia przy działce sołeckiej, wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie instalacji. Koszt zadania 9.543,63 zł.

8.      Sołectwo Kolejka część środków przeznaczyło na wykonanie projektu oświetlenia drogowego przy ul. Długiej w kierunku stadniny koni „Ranczo” i w kierunku leśniczówki – 6 lamp, oraz na wykonanie konstrukcji pod zadaszenie „Grzybka”. Koszt zadań 6.416,91 zł.

9.      W sołectwie Ligota Dobrodzieńska utwardzono i wyrównano tłuczniem ulic Bocznej, Zielonej oraz najbardziej zniszczonych  odcinków ul. Kuźnia. Koszt zadania 11.244,94 zł.

10.  Sołectwo Makowczyce zakupiło i zamontowało przystanek autobusowy oszklony w miejscu obecnego przystanku oraz zakupiło i rozplantowało tłuczeń na drogach Warłowskiej i Leśnej. Koszt zadań 8.708,13 zł.

11.  Sołectwo Myślina-Turza wykonało remont klubu w Myślinie- zakupiło i zamontowało 2 okna, zewnętrzne drzwi wejściowe z frontu i tylne. Wykonano wylewkę na podłodze, ocieplono ściany, przeprowadzono remont instalacji elektrycznej, wymalowane zostały ściany. W sali klubowej został wyremontowany piec kaflowy. Zakupione zostało wyposażenie sali – meble. Przed klubem i w centrum wsi zostały nasadzone krzewy. Koszt zadań 20.695,90 zł.

12.  W sołectwie Pietraszów wyremontowano ulicę Żużlową na odcinku ok. 100 mb. Koszt zadania 9.067,48 zł.

13.  Sołectwo Pludry zakupiło dachówkę na budynek starej szkoły w Pludrach w celu wymiany. Koszt zadania 20.702,00 zł.

14.  Sołectwo Rzędowice zakupiło 15  kompletów ław biesiadnych – ławostołów. Koszt zadania 4.500,00 zł. Zaplanowało zakup materiałów na wykonanie wiaty festynowej, wykonanie projektu na remont stodoły pod muzeum  oraz wykonanie projektu na wiatę festynową. Koszt zadań 9.535,96 zł.

15.  Sołectwo Szemrowice wykonało projekt wiaty rekreacyjnej i boksów przenośnych na terenie OSP Szemrowice. Koszt zadania 15.238,00 zł.

16.  W sołectwie Warłów zostały utwardzone tłuczniem drogi dojazdowe do pól. Koszt zadania 8.881,16 zł.

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.