Strona główna
  • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Sesja Rady Miejskiej

 

Informuje się, że w dniu 25 października 2011r. O godzinie 1430 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji rewizyjnej.

Komisja rozpatrzy skargę na Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu oraz zapozna się z analizą przebiegu inwestycji i remontów określonych zadań w planie budżetu oraz w planie inwestycyjnym na rok 2011.

Informuje się, że w dniu 28 października  2011 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się X Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Radni zaopiniują projekty uchwał w sprawie: - wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Oleśnie, - załatwienia skargi, która wpłynęła do urzędu w dniu 12 października 2011r. na Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu, - programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016 oraz wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, - zmiany uchwały Nr XVI/114/2008 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia zasad zbywania i obciążania nieruchomości gminy Dobrodzień oraz ich najmu na okres dłuższy niż 3 lata,   - zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Nr V/35/2011 z dnia 18 marca 2011r. w sprawie   ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dobrodzień, - zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Nr IX/86/2011 z dnia 27.09.2011 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012, - rozpatrzenia wniosku Sołectwa Myślina-Turza o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na wyremontowanie chodnika przy drodze powiatowej,

- przyjęcia przez gminę Dobrodzień zadania Powiatu Oleskiego, - wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011r., - zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Radni zapoznają się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach gminy Dobrodzień  w tym o wynikach egzaminów i sprawdzianów za rok szkolny 2010/2011.  

 

 

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.