Strona główna
  • Sesja Rady Miejskiej

 

Informuje się, że w dniu 29 listopada 2011 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Radni zaopiniują projekty uchwał w sprawie:

-  miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012 rok,

- uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012

- wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne,

- zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

- ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień,

- podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Dobrodzień,

- opłaty od posiadania psów,

- określenia wzorów formularzy deklaracji podatku od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach, informacji o lasach,

- wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok,

- zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.