Strona główna
  • Sesja Rady Miejskiej oraz Posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą

Informuje się, że w dniu 29 grudnia 2011 roku o godzinie1430 w gabinecie burmistrza odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.

Radni opracują opinię Komisji w sprawie projektu budżetu gminy na 2012 rok.

 

Informuje się, że w dniu 29 grudnia 2011 roku o godzinie15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się XII Sesja Rady Miejskiej.

Radni zapoznają się z uchwałami Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy na 2012 rok,  o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej oraz opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. Radni zapoznają się także z opinią Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą na temat projektu budżetu gminy na 2012 rok. Zaopiniują projekty uchwał w sprawie:

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szemrowice, wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok, zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok, uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok, umorzenia postępowania skargowego.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.