Strona główna
  • Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

 

Informuje się, że w dniu 23 lutego 2012 roku o godzinie15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Radni zaopiniują projekty uchwał w sprawie: zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Dobrodzieniu, wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne położone w Dobrodzieniu przy ul. Chłopskiej 2, stanowiska dotyczącego likwidacji Sądu Rejonowego w Oleśnie, rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Dobrodzień na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki, ustalenia diet dla sołtysów, zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Dobrodzieniu, wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok, zmiany wieloletniej prognozy finansowej, udzielenia Powiatowi Oleskiemu dotacji celowej, przyznania dotacji dla Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie, udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Oleskiego na dofinansowanie kosztów przejazdu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z gminy Dobrodzień do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach na specjalistyczną terapię, udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na przebudowę chodnika w Turzy przy drodze powiatowej.

Radni zapoznają się ze sprawozdaniami dotyczącymi realizacji planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej za 2011 rok.


 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.