Strona główna
  • Informacja na temat kwalifikacji wojskowej w 2012r.

 

W dniach od 6 lutego do 30 kwietnia 2012r. zostanie przeprowadzona na terenie całego kraju kwalifikacja wojskowa.

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu oleskiego odbędzie się w okresie od 27 lutego do 20 marca 2012r. (z wyjątkiem dni wolnych od pracy), dla Gminy Dobrodzień w dniach 7 i 8 marca 2012r. Przeprowadzona będzie w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie ul. Wielkie Przedmieście 31.

Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej obowiązane są zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w tym wezwaniu.

Nieotrzymanie wezwania od burmistrza nie zwalnia od obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej, ponieważ o miejscu i terminie przeprowadzenia tego przedsięwzięcia informują także rozplakatowane obwieszczenia.

 

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1)      mężczyzn urodzonych w 1993r.;

2)      mężczyzn urodzonych w latach 1988-1992, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3)      osoby urodzone w 1991-1992r., które:

a)      zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b)      zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,  

4)      kobiety urodzone w latach 1988-1993, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2011/2012 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. nr 54, poz. 321);

5)      osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Wyżej wymienione osoby podlegają obowiązkowi zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej przed burmistrzem, powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień w terminie i miejscu, określonym w wezwaniu imiennym, a w przypadku jego braku w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

 

            Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia burmistrzowi dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a w przypadku braku możliwości stawienia się w terminie określonym w wezwaniu – dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się; powiatowej komisji lekarskiej przedstawia posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie  dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej; wojskowemu komendantowi uzupełnień aktualną  fotografię o wymiarach 3x4 cm, bez nakrycia głowy oraz dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Burmistrz wyznacza osobie inny termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej niż określony w wezwaniu, jeżeli osoba ta, z ważnych przyczyn, nie może stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym burmistrza do dnia, w którym obowiązana była stawić się do kwalifikacji wojskowej oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.

 

W razie nieuzasadnionego niestawienia się do kwalifikacji wojskowej osoby do tego zobowiązanej, burmistrz nakłada na tę osobę grzywnę albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję w celu przymuszenia.                                                                                     

[EK]

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.