Strona główna
  • Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu


Informuje się, że w dniu 18 czerwca 2012 roku o godzinie 14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się XVII Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu. Radni zapoznają się ze: sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, opinią Komisji Rewizyjnej, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2011 rok. Radni zaopiniują projekty uchwał w sprawie:

-zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu za 2011 rok,
-zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu za 2011 rok,
-zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Dobrodzień za 2011 rok,
-udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dobrodzienia z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok,
-wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok,
-zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
-nadania odznaki „ Srebrna Róża Dobrodzieńska”,
-nadania nazwy placowi położonemu w miejscowości Dobrodzień,
-wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne położone w Dobrodzieniu,
-wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień,
-podziału Gminy Dobrodzień na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu,
-podziału Gminy Dobrodzień na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.