Strona główna
  • Sesja Rady Miejskiej

Informuje się, że w dniu 19 września 2012 roku o godzinie 14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu. Radni zapoznają się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Dobrodzień, informacją z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury: Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu za okres od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. oraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym przebiegu i realizacji przedsięwzięć Gminy Dobrodzień za I półrocze 2012r.

Zapoznają się z treścią uchwały Nr 401/2012 z dnia 3 września 2012r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku.

Zaopiniują projekty uchwał w sprawie:

  • przyjęcia do realizacji projektu pn.” Idziemy z indywidualizacją zdobywając rozwój”,
  • ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania tych opłat,
  • wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Opolu,
  • wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Dobrodzieniu przy ul. Opolskiej na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu z udzieleniem bonifikaty od ustalonej ceny,
  • wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej jako działki nr 2658 i 2657 położone w Dobrodzieniu,
  • wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok,
  • wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.