Strona główna
 • Sesja Rady Miejskiej

 

Informuję, że w dniu  30 października 2012 roku  ( wtorek ) o godzinie 14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się  XIX  Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Radni zapoznani zostaną z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, którą przedstawią dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy.

Przedstawione zostaną :

rozstrzygnięcia nadzorcze na nieważność w części uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu nr XVIII/187/2012 z dnia 19 września 20121 roku  w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania tych opłat,

rozstrzygnięcie nadzorcze na nieważność uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu nr XVIII/188/2012 z dnia 19 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej jako działki nr 2658 i 2657, położone w Dobrodzieniu,

informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Dobrodzieniu przez radnych,

informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi Dobrodzienia przez pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych.

Radni zaopiniują projekty uchwał w sprawie

 • zmiany Uchwały nr XXII/162/04 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 września 2004r. w sprawie odpłatności za dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum,
 • przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego rok 2013,
 • wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Dobrodzieniu przy ul. Opolskiej na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu z udzieleniem bonifikaty od ustalonej ceny,
 • określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
 • określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej,
 • uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień,
 • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę,
 • rozpatrzenia wniosku Sołectwa Gosławice o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na wykonanie ocieplenia i tynkowania elewacji budynku gminnego w Główczycach,
 • rozpatrzenia wniosku sołectwa Bzinica Nowa o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na wykonanie ogrodzenia boiska w Bzinicy Starej,
 • ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień,
 • podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Dobrodzień,
 • ustalenia opłaty targowej na terenie miasta i gminy Dobrodzień,
 • opłaty od posiadania psów,
 • udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Dobrodzień na 2012 rok na rzecz Powiatu Oleskiego,
 • zmiany uchwały Nr XVIII/191/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu  z dnia 19 września 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Oleśnie,
 • wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok,
 • wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej.

 

 

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.