Strona główna
  • Informacja o przeprowadzonej konsultacji w sprawie projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013

 

Informacja o przeprowadzonej konsultacji

w sprawie projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013

z dnia  25.10.2012 roku

 

 

Konsultacje przeprowadzono poprzez: zamieszczenie projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2013 rok na stronie internetowej Gminy Dobrodzień , na tablicy ogłoszeń urzędu,  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobrodzień   w celu wyrażenia uwag, opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

Konsultacje przeprowadzane były w terminie: od 15.10.2012r. do 23.10.2012 roku na podstawie uchwały nr XLII/333/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2010r. oraz Zarządzenia nr S.0050.91.2012  Burmistrza Dobrodzienia z dnia 06.08.2012 roku.

Uwagi, sugestie, opinie należało zgłaszać w formie elektronicznej na adres   lub formie pisemnej w Sekretariacie  Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do w/w Projektu.

 

 

                                                                                                                                                                                   Burmistrz Dobrodzienia

 

                                                                                                                                                                                         mgr Róża Koźlik

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.