Strona główna
 • Sesja Rady Miejskiej

 

Informuje się, że w dniu 30 listopada 2012 roku o godzinie 14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się XX Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Radni zaopiniują projekty uchwał w sprawie:

 • uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień,
 • miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013,
 • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013,
 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokal mieszkalny położony w miejscowości Pludry,
 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokal mieszkalny położony w miejscowości Dobrodzień,
 • zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 • zatwierdzenia cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 • przystąpienia Sołectw Bzinica Stara – Bzinica Nowa do Programu Odnowy Wsi,
 • wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok,
 • wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.