Strona główna
 • Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

Informuje się, że w dniu 21 grudnia 2012 roku o godzinie 14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Radni zapoznają się :

- ze sprawozdaniem przewodniczących komisji z realizacji planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej za 2012 rok;

- uchwałą nr 26/38/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie nieważności § 4 uchwały nr XIX/198/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej;

 • projektem budżetu gminy na 2013 rok;
 • uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy na 2013 rok;
 • uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.

 

Zapoznają się z opinią Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą na temat projektu  budżetu gminy na 2013 rok .

 

Zaopiniują projekty uchwał w sprawie:

 • wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok,
 • wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej,
 • uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok,
 • uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
 • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych,
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok,
 • zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Dobrodzieniu na 2013 rok.

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.