Strona główna
  • Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Pożarowej i Ochrony Środowiska

Informuje się, że w dniu 04 lutego2013 roku  o godzinie 14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Pożarowej i Ochrony Środowiska.

Radni dokonają wizytacji pomieszczeń, w których znajduje się obrona cywilna w Dobrodzieniu, rozpatrzą wnioski o najem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego, zaopiniują propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych.

Zaopiniują projekty uchwał w sprawie:

  • zmiany uchwały Nr XIX/198/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej,
  • wymagań,jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dobrodzień,
  • zmiany uchwały nr XIX/197/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia metody ustalania opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
  • uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień,
  • rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Dobrodzień na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

Radni zapoznają się także ze stanem zaawansowania inwestycji związanych z budową kanalizacji oraz odnową nawierzchni dróg w gminie Dobrodzień.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.