Strona główna
  • Posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą

Informuje się, że w dniu 05 lutego 2013 roku  o godzinie 14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.

Radni poznają wstępne założenia do planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości oraz poznają działki gminne nie zagospodarowane, które nie są wydzierżawione dla wybranych obrębów geodezyjnych.

Radni zaopiniują wnioski na przedłużenie dzierżawy działek położonych  w Warłowie, Błachowie i Dobrodzieniu oraz w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego komunalnego położonego w Pludrach przy ul. leśnej.

Zaopiniują projekty uchwał w sprawie:

  • wyrażenia zgody na oddanie przez Burmistrza we władanie Dobrodzieńskiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w formie użyczenia wieczystego jako wyposażenia instytucji kultury prawa wieczystego użytkowania działek nr 2833, 2834 k.m. 1 o powierzchni łącznej 0,3518 ha położonej w Dobrodzieniu, Plac Wolności 24 wraz z własnością budynku domu kultury,
  • zmiany uchwały Nr XIX/198/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej,
  • wymagań,jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dobrodzień,
  • zmiany uchwały nr XIX/197/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia metody ustalania opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
  • uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień,
  • rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Dobrodzień na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.