Strona główna
  • Sesja Rady Miejskiej

 

Informuje się, że w dniu 08 lutego2013 roku  o godzinie 14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się XXII Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Radni zaopiniują projekty uchwał w sprawie:

  • wyrażenia zgody na oddanie przez Burmistrza we władanie Dobrodzieńskiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w formie użyczenia wieczystego jako wyposażenia instytucji kultury prawa wieczystego użytkowania działek nr 2833, 2834 k.m. 1 o powierzchni łącznej 0,3518 ha położonej w Dobrodzieniu, Plac Wolności 24 wraz z własnością budynku domu kultury,
  • zmiany uchwały Nr XIX/198/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej,
  • wymagań,jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dobrodzień,
  • zmiany uchwały nr XIX/197/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia metody ustalania opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
  • uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień,
  • rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Dobrodzień na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki,
  • wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok,
  • wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.