Strona główna
  • Konsultacje w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrodzień w 2013 roku

 

Burmistrz Dobrodzienia ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrodzień w 2013 r.”

Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrodzień w 2013r.„stanowiący załącznik do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrodzień w 2013 roku.

 Treść projektu Programu i formularz do zgłaszania uwag stanowią załącznik niniejszego ogłoszenia oraz są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu ul. Pl. Wolności 1, pokój Nr 16.

 Konsultacje odbywać się będą w dniach od 30 stycznia 2013 r. do 19 lutego 2013 r.

Opinie oraz uwagi o Programie można składać na piśmie w terminie do dnia 19 lutego 2013 roku na:

• adres poczty elektronicznej:

• adres pocztowy: Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Pl. Wolności 1, 46-380 Dobrodzień

• nr faxu: 34/35 75 100 wew. 30

 

Brak  wniesienia opinii w/w terminie uznaje się za akceptację Programu.

 

DOCFormularz_konsultacji.doc

DOCProjekt_program.doc

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.