Strona główna
  • Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie: „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrodzień”


RG.033.7.2013                                                                                                                       Dobrodzień, 10.10.2013

 

ROZEZNANIE RYNKU

 

 

Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, NIP: 576-15-57-210 zaprasza do złożenia oferty na opracowanie: „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrodzień”. W ramach IX Osi POIiŚ 2007-2013 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, działanie 9.3

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

  1. opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Dobrodzień, zgodnie z wytycznymi i zaleceniami opublikowanymi w Załączniku 9 do ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013,
  2. opracowanie bazy danych (inwentaryzacja zużycia energii, emisji gazów cieplarnianych),
  3. szkolenia dla pracowników na temat ryzyka niskiej emisji, technologiach niskoemisyjnych w Polsce, celach i kierunkach działań w dążeniu do ograniczenia niskiej emisji,
  4. przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

10.01.2014 - 31.10.2014 – Warunkiem realizacji jest uzyskanie środków Unii Europejskiej

 

III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA PROPOZYCJI CENOWEJ

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi uwzględniać wszystkie zobowiązania i obejmować całość zamówienia.

Przy wyborze oferty Zamawiający przyjmie jak kryterium wyboru – najniższą cenę.

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę pisemną, prosimy dostarczyć/wysłać do dnia  16.10.2013r.  na adres: Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień (Sekretariat pok. Nr 8) bądź w formie elektronicznej na z dopiskiem: Oferta na opracowanie: „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Dobrodzień”.

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.