Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
17-01-2018
środa
Antoniego, Henryki, Mariana
  • Ogłoszenie konsultacji w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Dobrodzień

 

Burmistrz  Dobrodzienia w wykonaniu  uchwały Nr XLII/333/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie  określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji   zaprasza  organizacje  pozarządowe   i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) do  czynnego  udziału  w  konsultacjach  dotyczących  projektu uchwały w   sprawie  ustalenia  wysokości  opłaty  za  wpis  do  rejestru  żłobków  i  klubów  dziecięcych  w Gminie  Dobrodzień.


Celem konsultacji jest poznanie stanowiska  organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  dotyczącego  projektu  uchwały   w   sprawie  ustalenia  wysokości  opłaty  za  wpis  do  rejestru  żłobków  i  klubów  dziecięcych  w  Gminie  Dobrodzień, a w szczególności  ich uwag, opinii i wniosków w dziedzinach dotyczących  działalności statutowej tych organizacji.


Uwagi, opinie, wnioski przedstawicieli organizacji pozarządowych    i  podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) przyjmowane będą w formie  pisemnej lub elektronicznej na adres w terminie  od dnia 12  listopada  2013r. do dnia  20 listopada 2013r. w Sekretariacie Urzędu Miejskiego (do godz. 15,00) w Dobrodzieniu.


DOCZarządz.nr S.0050.116.2013 przepr.konsul. na 2014r.doc

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.