Strona główna
  • XXIX Sesja Rady Miejskiej

Informuje się, że w dniu 29 listopada 2013 roku  o godzinie 14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się XXIX Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

 

Radni zaopiniują projekty uchwał w sprawie:

  • przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok,
  • miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2014,
  • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014,
  • ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Dobrodzień,
  • wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących  żłobki lub kluby dziecięce w gminie Dobrodzień,
  • przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
  • zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  • wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok,
  • wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.