Strona główna
  • Protokół z naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

 

Ogłoszeniem zamieszczonym na stronie internetowej Gminy Dobrodzień, na tablicy ogłoszeń urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobrodzień w dniu 17.12.2013 roku Burmistrz Dobrodzienia zwrócił się do przedstawicieli organizacji pozarządowych
o zgłaszanie propozycji osób – kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

W oznaczonym terminie tj. do dnia 02.01.2014 roku żadna z organizacji pozarządowych oraz z podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie zgłosiła swoich kandydatów na członka do komisji konkursowej.

Wobec powyższego, Burmistrz Dobrodzienia zarządzeniem nr S.0050.4.2014  z dnia 08.01.2014 roku powołał członków komisji konkursowej z pośród pracowników jednostki.

 

                                                                                                            Burmistrz Dobrodzienia

                                                                                                           mgr Róża Koźlik

 

DOCXZarządzenie w spr. powołania komisji konkursowej -2014r..docx

                                                                                                              

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.