Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
17-01-2018
środa
Antoniego, Henryki, Mariana
 • XXXI Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

 

Informuje się, że w dniu 05 lutego 2014 roku  o godzinie 14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się XXXI Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Radni zapoznają się:

 • ze sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2013 rok,
 • z treścią Uchwały nr 728/2013 z dnia 8 stycznia 2014 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

Zaopiniują projekty uchwał w sprawie:

 • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
 • określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
 • ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
 • przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew,
 • rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Dobrodzień na 2015 rok  środków stanowiących fundusz sołecki,
 • wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok,
 • wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej.
 •  

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.