Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, NIP: 576-15-57-210 zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji technicznej na: Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu – termomodernizacja budynku DOKiS wraz z zagospodarowaniem terenu zgodnie z posiadaną wstępną koncepcją zagospodarowania przestrzeni rynku w Dobrodzieniu

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres prac projektowych:

 1. Opinia o stanie technicznym istniejącego budynku wraz z inwentaryzacją w zakresie objętym projektem (elewacje, dach)
 2. Projekt zagospodarowania i aranżacji terenu.
 3. Projekt zieleni uwzględniający wycinkę i nowe nasadzenia wykonany przez uprawnionego projektanta krajobrazu wraz z uzgodnieniami.
 4. Projekt przebudowy i remontu istniejących nawierzchni terenów utwardzonych wraz z budową nowego parkingu wzdłuż południowej granicy działki.
 5. Projekt aranżacji placu przed głównym wejściem od strony zachodniej.
 6. Projekt architektoniczno – budowlany termomodernizacji budynku DOKiS polegający na ociepleniu dachu i ścian budynku wraz z nową powłoką tynkarską i niezbędnymi elementami obróbek blacharskich.
 7.  Projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy elewacji frontowej oraz elewacji północnej w części mieszczącej salę kinową.
 8. Charakterystyka oraz audyt energetyczny.
 9. Projekt kolorystyki budynku zgodny z koncepcją z lipca 2015 r.
 10. Projekt iluminacji nocnej elewacji frontowej oraz północnej budynku.
 11. Projekt instalacji odgromowej.
 12. Uzgodnienia projektowe z rzeczoznawcami p-poż., bhp oraz ergonomii pracy.
 13. Uzyskanie uzgodnień projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu
 14. Uzyskanie pozwoleń konserwatorskich na prowadzenie prac.
 15. Uzyskanie pozwolenia na budowę.
 16. Kosztorysy i przedmiary  inwestorskie poszczególnych branż.
 17. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

 

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- dokumentacja techniczna wraz z pozwoleniem na budowę do 23.12.2016 r.

- przedmiar i kosztorys inwestorski do 10.09.2016 r.

 

III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA PROPOZYCJI CENOWEJ

Przy wyborze oferty Zamawiający przyjmie  kryterium wyboru – najniższą cenę.

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę pisemną, prosimy dostarczyć/wysłać do dnia  13.07.2016 r.  na adres: Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień (Sekretariat pok. Nr 106) bądź w formie elektronicznej na z dopiskiem: opracowanie dokumentacji technicznej na: Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu – termomodernizacja budynku DOKiS wraz z zagospodarowaniem terenu

Wstępna koncepcja zagospodarowania przestrzeni rynku w Dobrodzieniu stanowi załącznik do zapytania ofertowego.

 

PDFZapytanie ofertowe.pdf (627,05KB)

JPEG1.jpeg (161,35KB)
JPEG2.jpeg (158,24KB)
JPEG3.jpeg (131,05KB)
JPEG4.jpeg (146,37KB)
JPEG5.jpeg (161,41KB)
JPEG6.jpeg (135,81KB)
JPEG7.jpeg (119,01KB)
JPEG8.jpeg (122,34KB)
JPEG9.jpeg (199,48KB)
JPEG10.jpeg (167,18KB)
JPEG11.jpeg (160,86KB)
JPEG12.jpeg (143,08KB)
JPEG13.jpeg (3,41MB)
JPEG14.jpeg (3,15MB)


PDFrozstrzyg. DOKiS.pdf (273,31KB)